1

y H

1

1 1 a, s e: y D h 3 e 1 32:

2 w az 3a 32, ksz 3Y.

3 6z 1z ta t G: 3az 1 a y.

4 w 0 y 1 y, E a 2 1 Y:

5 h az t1 1 3 t1z t e y 3 1z t sz a.

6 1 y y 3 1 y t e 3w2: w y 3w2 4 G 3 e 3w2 3a 4 3 h h:

7 w D 30 e, 3 a a 4 a.

8 w2 a az az 0 1z, 3 1w 4 3w2 a y.

9 1w 3za y, e 3w2 h D 1 e 0 3w2:

10 w ez h , 3 A a hz.

11 1z u5 t az e 3 t az 1 h: w a a E e, A {z a y.

12 e e A aw, E a 1 a y a:

13 w G e 2, 1z 1 h.

14 a 4 h B, 3 1 j, 2 4 1 az 1w, E az 2.

15 a e 4: (a e :)

16 1 a 3 2 a 5, 1 1 5 3 3az, 3 1 e, w 0 y z a h.

2

1 0 s aw: a 4 3 a 0 a, 3 3ez 1 , 3 a 1z t .

2 w aw e 32, 3 e y h: e h a 0 a, 3 0 4 e e aw:

3 4 a e y , 3 y a ez w s y,

4 3 4z a e y ez, 3 0 ze a: 3 e 0 a w 2 w4, 3 w A 1z, az t { 0 3 0 3w2 z1z.

5 0 E a, 3 ez 1 az: w a 4, 3 2 az.

6 1 u5 3 1z s 1, 3 1 az, w 4 0w:

7 A aw 3 (0) 30z, 3 e a S:

8 a a 1 , e e s:

9 31 t a e y aw ez, a a ez, w S a a 3 e e.

10 1 1 0 d, 1 1, E a 1z 1 .

11 y a 0 a: e az.

12 1 (e) d, w e a 4 3 1z H a, 3 0 a 2 0 3 a a 2 ez aw:

13 a a a 3 9, 3 Dz E 3y:

14 h a e e a:

15 s 4 a 3 , w 0 (4) 36 E 3w2, 3 tB (y) 2 3w2:

16 a 1z 3Y, 3 sz t j a w t 0: 1 Bzz d 3 az n7A 3 () G.

17 1, A 3w2 4, 3 3y yz 3Y.

18 4 4 h 9, 1 32 3 3a 32 t 2 1zz.

19 e 3 y 3s 32, 0 3w2 3 3y 0 3w2:

20 e 0 y 32, y 3Y e t e 3w2.

21 ѳ h 3 1z: 1 5 0 4,

22 3 9, E 2 a 0z, E 1 e a H.

23 w G A 3 w4 0z w2 2 32:

24 a a e 1 j: a 5, 5 t 3S a y.

3

1 d y 9, 3 0z 4 y.

2 a h y e, 3 1z e 30 4,

3 3 4 t a e e: n1 y 1.

4 $ 8 e 3 y 1, a 4 ez 30:

5 3 a a h, 1 y, w G 32 5 3 5 H :

6 w a 1 32 5, 3 w 0 e s |.

7 # ez ez 4 s, 3 w 4 e y:

8 yz khw 3 a 2, 3 R1z 1 D .

9 z a 4, 3 2 y 3Y, w d 3 c d 3w2 3 e 3a 3w2.

10 1 , w h, 1 e, 5 1 d 3 t D t1.

11 y 3 a az s, 3 a a 4, 3 2 H, 3 6 A 4:

12 2 4 { 3 4, 0z e 4.

13 w e 4 0 wez, A 0 , 3 y 0 e y:

14 3 3vy, 4 Y (1) 0z, E h D z, az 3Y a 3a 3 e a D 0.

15 1 H 0 a, 3 ta 0 a.

16 ׆ 为 1 y, 3 t yw 0 z 3e:

17 0 y, 0 sz, 3 e a 4:

18 0w az, y 3 az, E e A ez:

19 0 aw 6z z.

4

1 y a : e 4 az 3S, w 3 8 G az 3 8 B:

2 y a 5 3 a tez, 3 0w 1z e 0w a .

3 0 1 0 1 y, 3 Bz 1z y ez Y, E s s:

4 3 B ez y, w e t ez 3 t w 3sz:

5 az B 1, 3 0 4 1, 0 , 3 2 e.

6 T 0 H az y az 1 3a 4.

7 d 1 az, 0 y:

8 a A , E 3az:

9 1 4 y w, 3 0 a E e.

10 l0 G h, 1 h, 3 h a h:

11 e h, 0 31 a 3w2, 32 e 1 y 3w2.

12 e 0 a Hz, 3 e 0 s 0.

13 az a 30 B H:

14 0 D A 3w2, w2 a az t 2 az:

15 1 1 3 , E 0 e 0, w d 3 c d 3w2 3 e 3a 3w2.

16 y d az h 1, 3 4 azz 0w a aw.

17 z 1 yw 3 , 2 e 3 2 2 32 D:

18 z 3 a 32, D ez 5:

19 3 y e e e 3 1 e : w 0 5 1 3 e 5 t a, 3 a 3 y , 3 az 5 1:

20 1 e H 1 z1, 3 a 5 1 Hz 4.

5

1 A a e 0 d 8 e 1 32 3 ta 2 3w2:

2 1z zyz a s 3 az a e 3w2,

3 3 y az 3 y a: e , 30 3 3 1 ez.

4 y, E 3w2 1 1 3 1 3w2 e:

5 aw 1z 7 9, 3 h e 3w2 4;

6 ?$ 1 t 2 4w, 3 a A a, 3 0 S a:

7 0 30z e 3 1 3 1 6 6z, 1 Dz .

8 2 0 a hz, 3 a a 2 E a;

9 0 w4 w 3 w az.

10 w a s yz 0, 3H 0 2 2, E 2 ez 3w2 a:

11 32 w 1, az , 31 az a 2, az e y e, 3 a 1 s e 1 , 3 e 31 a z 0 e:

12 32 w 0 3e a e h, w az 0 3S:

13 aw 3 2 e 3 w 31w az 0 a, 0 a az.

14 $ a 1w, w a t 8e 3 w s t y 0, 3 w h t az 3 w az e 31w E e:

15 d y, 3 A 4, 3 e 4 hzw:

16 w2 a 1 r z 3 e 0 t 2 D, w 1 h 5 3 h 1 5.

17 1 oy e E 3 w1 a e H,

18 ez wS a 3 1 e y ,

19 1 1 1 0,

20 w1 a ny: 0 1 j {z.

21 0 {z H, 3 w t y y H s:

22 3 t ez 30 y a: y 1 A az, s aw:

23 1 a 5 y 1, 3 w 1 5:

24 3 1 2 e 0, 3 1 0 1.

6

1 h u5, a, 3 : 1z, 6 1 2:

2 1, a H 3 sz 0 khw:

3 w A 4 t D a a 3 1 t hzw, 4 3s A 3 1z 3a:

4 w 2 y r 3w2 1 aw, 1 0, E 0 9 1.

5 aw 3 0w k1z a: w y a y a,

6 4 a 0 4 1, 1 1 3s y.

7 1 A L, E 1z 0, w a 3 1 e 2, 0 a :

8 1 3a.

9 a u5, q=^, a, A , 1z y 3 e:

10 4 s 0 Hz 0 y, 3 5 1z 6, s t.

11 u5 e 1, 1 3 1z.

12 A 3 za 4 y, 3 0w 1z t 1z 5, 3 sz t 4 5:

13 s a 8z.

14 e 1z: s s 1.

15 $ h e, a (4) e, 3 s 3S a 0 8 a y:

16 w 0 3S A 0 4, 3 s yz 5 sw, 3 e a 5.

17 a 3S 4 az ,

18 e az 2, h e 0w 3S,

19 e 0w e z (4), 1 18 h G:

20 u5 y 0 r ().

21 u5 az 0 3 6, q=^, a j, 1 y, a.

22 0 4 y, 3 aw h, Y,

23 3 2 t a , t a ez 3,

24 3 Y a 3S 3 y 4,

25 E a a y, w e y a y.

26 0 y e j, 3 a y e 1.

27 w2 a 1 a 1 6, 3 e y a.

7

1 $ 3 e, 0 B 3 0w y aw:

2 3 e a 38w1z 0, zz e 1z 0 t y 3 ez 0 ewz.

3 # e s w 3 a e 0, e a 0 B 31 a:

4 a e 4, 3 (1) a:

5 31 a 4 3 ez a,

6 31 0 B 4 E, 0 3 30.

7 w2 a 1z, 3 a h a: a, 3 1 S y y.

8 1 5 a 1w 3 0w, 3 a 0 1 e S,

9 E 0 3S a , w E a 8 e 0 a, 3 w e 1z 8 e 2:

10 a az 3 2 1 5 3 8a 5 w 3, w a 4 a 3S.

11 0 z y e 3 1 a a 3S:

12 3 1z , w 4 a y: 5 1 h 1.

13 e 1z, 8 a 2 3 a 3S a:

14 wy 4 0 w, 4 1 G az e, a t az a.

15 E G 0 3 0 a, w 0 3 y 1 4 3 y 3a:

16 y 3w2 3 2 3 A , 3 s a 3 0.

17 e E y a 0, a e j 3 j,

18 a 3 e 3 1 e, aw B 3 31z e,

19 y 3 1z,

20 32 0 3 e, w 1 3 1z w, a 3 6 e.

21 # 36 y 6 3 , a: 0 1 z y.

22 $ 0 y a , 30, a, 0, 1, , e, , 1, 1, , a, ,

23 1, 3, , a, 1, 1z, 3 s y 6z, 6z, az.

24 sw ez 1 4 y: a 3 a sz a (S) 2.

25 a 4 1 9z 3 3s 1z a 1: w2 a 0 e 2 a.

26 ѳs 4 ryw 3 a 0 9z z 3 w4 lh 3w2.

27 #1 y sz 0, 3 a s, 3 H y d s, y 9z 3 b0 s:

28 0 1 G, 0w 2, 4 y a.

29 $ S 0 3 a sw ez : s az ez:

30 0 e 0, y 0.

8

1 za t A a A w 3 s aw.

2 ѳ2 1 3 a t 4 S, 3 a 2 , 3 1 h 2 3S.

3 0 a 1 9 3y, 3 L 2 5:

4 1 4 9z 1 3 a 3w2.

5 # a 4 za , 2 y , 4 z ;

6 a , 2 3S t y y 0 4;

7 # a 1 2, 2 3S y : y 3 a 1, a 3 y, 4 e 0 4 2 w.

8 3 0w 3y a 2, 1zz 3 h z s: 36z e 3 1z a, az 3 A a 3 e 3 .

9 1 u5 2 2 1, , w y 2 1 3 e e 3 a.

10 # y a 3S a 0 3 e 8 , 4 h:

11 sz , 3 1 1 sz :

12 a 2 s 3 a 2 4 a, 3 0 2 0, y a A .

13 S a Y e 3 az y a:

14 a 1, 3 kh sz 2:

15 sz 2 h 1 a: 0 k1z a 3 a .

16 e 0 0 0z e: 2 4 0 we 3S, 1 S, e 3 a.

17 ѳ h , az e e, w e 4 0 y,

18 3 e 3S e a, 3 Y 3S a 8 z, 3 we 3S a, 3 a we e 3S, a 4, Y 5 E.

19 ny, y 1 a:

20 a a h 0 e.

21 a , w 4w Y, G a, 3 e a, 4 , S 4 a, 0 D 3 1z 3Y, 3 0 t w2 e w2:

9

1 9 n1 3 D c S, 1 0 1

2 3 d e 0 , e t 2 a,

3 3 s j 0 3 a, 3 2 y y:

4 a 6 r0w s d 3 t1 E t w 1:

5 w a 0 3 h h S, e 3 e 3 a a A 3 0w.

6 2 y 3 e , ty e d, 0 1z.

7 2 3a S 32 S 1 6 3 2 H 6 3 e,

8 3 e 2 32 a a e 3 a az w2 na, 0 1 (S) hz, 4 80 32 t a.

9 # 0 d z A 3 yz A, 3A j 1 32, 3 z, 2 4 0 8 n1 1 3 2 a a 1:

10 2 5 7 h 3 t r0 a S 2 5: y 0 1z, 3 , 2 0 4 8 0:

11 nA 3 , 3 a S 1 y 3 1 S a e:

12 3 y A , 3 Y 1 a, 3 y 0 0w nA w2.

13 0 t B a 9; 32 2 h, 2 0 G;

14 1z e z6, 3 1 1z :

15 za y, 3 0 1 s 1.

16 # 3A a, 2, 3 a a 0: 7, 2 3;

17 0 2 2 A, 2 a 32 y 3 a 32 a 2 t 2;

18 # aw 3az 2 y 2, 3 H, 1z

19 3 y 0z.

10

1 ѳS a nA j 31 a 2 3 3E 32 t A 3w2,

2 e 3Y a sz.

3 T1 t S a e j 1 :

4 3H a s e a E y, a e d 1.

5 ѳS 3 3h a khw d 3 2 32 0 G, 3 a E.

6 ѳS d, a 1, 3a a t nS s s H:

7 4 3E az szz 1 S A, 3 e 2 z A, 3 z 2 az s 0 a.

8 y s 0w 1z, 4 a, 3 yz w2 a 2 az, 1 1, E 1z 0.

9 y a 4 t 3a.

10 ѳS a t az d a 2 3 A 3Y r 9 3 E 3Y a h, E 32 3 0 2 3w2.

11 1 a 32 A 3Y 3 2 32,

12 2 32 t , 3 t 2 32, 3 0 E 3Y, , w 4 le.

13 ѳS a d a, t A 3a 32: 1 1 0,

14 3 a 32, 0 E 3Y 1 az 3 a y 32: 1 A, 0 0 a, 3 E 3Y a .

15 ѳS e 0 3 z 0 3a t k6 s:

16 1 y A Dz 3 A 1 e a 3 a.

17 E H Y H 4, a 5 y 1 3 h 5 0 e 3 a 2.

18 E 5 0 0 3 E 5 0 0:

19 1 4 2 3 38 2 e 31 5.

20 w2 a a s wh 1 3 , D, 4z 0 E, 3 y 2 1 3y:

21 w y te A h 3 h e 2 .

11

1 a A 4 0 b0 aw:

2 0 h wa 3 1 1 y,

3 1z aw 3 t1 H:

4 a 3 a E, 3 A h 5 A t a 0w 3 3e a t a e.

5 $ a h 2 4,

6 1 j y h:

7 30 w ryz 2, 0 3s zez,

8 e jw z, a 32 5 38o1 0 ew,

9 a A a, aw 1 y 32.

10 #a 3e h 3 1 a, a, aw 1 1 yz:

11 1 w n7 a 31 32, w e R az 3za 32.

12 Ts 3 y a yz:

13 y 5 s a 3 a az y.

14 #a h 1 1 , a D:

15 30 e te te t0z 1z, 2 hz 1z, 0 a 1 a.

16 1z {z a 4, 1 1 a 1z zz 3 e h, a 32 5 0 e 0 te,

17 a, w 4 2 a, 1 3 yz.

18 a 1z A S, 2 j t 8waw A, a 1 0 , 32 1 H,

19 32 a 30 e a, 32 h y, 32 a s h, 32 z 38 ne 4 3a:

20 4 0w e a 31 |, 3 a a 1.

21 # 8 , 31 y a 0, t A 1 3 z t 1 S: 3 0 3 1 32.

22 $ 0w 2, y A, 3 a h S 2 1z;

23 e, a , (aw) e j 8 0, 3 w az 2 z, sz e.

24 1 , w 0, 3 a 2 w s.

25 1 {z , 3 H az, 1 32: e 1z 2 0 32.

26 aw h 2, 2 30 32; 32, 4 e t 2, 1z ;

27 1 , w y, L 71!

12

1 0 4 .

2 Ҹ a a a, 3 1 a, az 1, 1z t 0 S, D.

3 # e a 2 hz S 1,

4 a s h e, s, 3 e 0,

5 3 j 1, 3 s 0, 3 j t 2 h S,

6 3 1 1 y Hz, 32 1 a n1 a:

7 0 1 e nH 9, 2 az S.

8 3 1 w w 1 32, a 32 yz 0 w2 , w a 3s.

9 1 32 a 1 1 a, 32 B, 32 0 e 31w 1:

10 s a a 32 s, z, w a 0 4 3 3ez 0 4, 3 w 1z e 4 .

11 Ѹz 0z t a: E sz w2, te s 32 H 4.

12 0 e (): 2 1 32; #2 2 a 1 Y Y; 0 3s S kh 1, 5 2 1 32; 32 2 a 1, t1 az ;

13 ͸ 4 G a 2, 4 1 , a, w aw 1 32.

14 E a, 32 1 1 2 0, 4 1 32.

15 d h, dw s, 0 yz 1 y 1 S 1.

16 S a a 3 4 8 E L, 1.

17 y e 1, e a.

18 h Lz 1 0 y 3 1 s a: 0 4, 3A 0, 4 2.

19 1 32 1 h , w a a h 1, 3 1 1 32 7 , w e s.

20 2 nH 1 3 0 e 1 y 32 s 3 , s A 3 , 4 31z t 0:

21 1 a 1 32 7 , 4 n1 3 a 32 1 a.

22 a u5 yz, 2 az a e, lh 2 s s, 1 a 1.

23 Toy 3 a, y 1 0, 0 4 e y 32,

24 4 e ez a 1, 0 s, 3 0 a 1, e y 1z.

25 w2 a w nH h y a a 32:

26 5 a ez az, 0 A 9z 3yz.

27 1 j a a, 1, 5 s h 0, y, 1z 30 e taz a,

28 G 4 a: 3 e ez 1 S.

13

1 y u5 2 3e, 1 az 7, 3 t 1 0 y, H e a A:

2 32 , 32 y, 32 0 y, 32 y , 32 0, 32 6 1z, 1 j 0 (h) .

3 $ w 0 az, 0 , z, 1w 1 L 4 y: h a A |.

4 1 3 1z, t 1, 1w 1 1 4:

5 t 1 2 a 1w 4 az.

6 na 1 4 e a, 4 a j e az, G 4 3 s 2:

7 3w2 y 3 3 az a, w 6z.

8 a E j ez 0:

9 1w 0 , 0 , 1 L aw 0;

10 s y, 3 e z 4, 5 a 0 A y , a 3 2, 1 e, 3 Hz 0, 32 a 1, 2 ez.

11 2 H, 0 e t, e 0 2 Y 3w2, 3 1z 1 0 y e S,

12 a 0 a 31 hz:

13 a 4 t 1 2 e, e 1 3 yz 0, 1 3S a a S 3 3y a 38w2 32, 3 0 32 w4 ,

14 32 0 0 0 32, a a 1 3 1 1 3w2, 3 s 0, 4 e 4, 3a,

15 3 1 3Y 0 3w2 a, a 5, 1 .

16 w e, 8h e, , w 0 2 : 4 w 4 3 e 0.

17 za 3 a 3 a 1 sz, 1z y 0z,

18 3 a w 0 a, 3 e 0, 3 0 1 a,

19 3 e (0) E 1 y, 3 za 3 s 3 y e a, y 0 t w2, 4 4 .

14

1 h a 2 h 3 Bz H 1, sw 32 S e a:

2 a za h, e y :

3 0 , , s 0: w a 32 3 0 y 3 a 2 ,

4 yz, w 1 32 t sw c2, 3 8 0 2 h.

5 0 , y A d S: w2 a 3 e s y (), 3 s H e 3a y.

6 # t a , 3A a 0 31, a j 3a, a z ez, 0 e 0.

7 e e, 4 a a.

8 e 0z 4, 3 1 5: w w , e 0 3az.

9 a 6 y G 3 ez, 3 e 3w2:

10 4 e 0 y y.

11 w2 a 3 w kh y a, w a 9 e e y 3 a a 3 a y.

12 a ez e ww: 38w 4 A.

13 e h t a, E y :

14 a 0 j, 3 w2 a a 4 e 1z.

15 0 a z ne 0w ew a w4 1, 30 A e, 7 w 0 E: 3 E { 3 1:

16 0 e 0 1 h, 0 1 h, 3 1 a s 3zz:

17 5 E y a aw a az, 3e E 38w1, w4 aw S 1, w ts 18 y a a.

18 e ez 3 y 0 e.

19 e S 1 a, E 1 (e) 0 y:

20 0 B, e wa , e a a 7 0 1.

21 # E h 2 e, w 32 e, 32 1 1 , o1 4z a 3 a 1.

22 e 0 az 9 a, 3 1 y yz a, 6z z j 3y.

23 $ 32 jz 1, 32 1z , 32 1wz t 3h 0w 1 s,

24 E S, E aw 1 3E s: 31 a 32 a, 32 S s.

25 y, 0 3 j, A 3 e, , , ze, a, A 1,

26 a e, a e, e e, aw 1, s 3 s.

27 0 4 ww e a sw A, 3 A 3 e 4:

28 4 32 sz 1, 32 0 Hz, 32 y a, 32 yz 0w.

29 {z w z, yz 1 h a.

30 ns 1 1 y: e y 7, e ww, 3 aw sz e, 0.

31 2 1 y, a y 0 A e a.

15

1 h G a l 3 4, 1 3 c sz .

2 $ 1, 2 32, a 2: 3 1, , w 1z.

3 $ a E, e (4) a, 3 a 2, 0 4 ez.

4 e 2 a 1 e, E 1 y 0, 1 3az 1 ,

5 4 a { 0 , 3 1z ew w4 1 y.

6 h 1 0 h e 3 s, 3 1z, 3 y.

7 $ e, s e y 0, e a 0: t H ez A 3 1 1z y, 3 6z, 0: 1 n1 H 4 e, S 4 .

8 # y 0 y t H 1 ez, 4 aw e t 2 e h, a 4, 38 s s h, 3s e .

9 4 3Y a, w 4 1z, E w e E 4: y 3 s, 3 a, 3 a 1, w 1z .

10 e 4 e 3w2, 3 2 y a 3w2, 3 ez e 0 3w2:

11 w aw 32, 3 yw 3Y y 1, 3 yw y 0.

12 1 3a h 0 a, 3 E E e w: 4 0, w a ty , 3 t A, wa.

13 e a , w a, t A aw Hz e y 3 3z az.

14 1 y 3 s, a 2 ez, 2 j 1 a 4:

15 w w kh 1 0, 5 E ne e , E 0 e , E h, E e y za, 3 0 4 e.

16 2 5, 3 y 1 s A 5: 31 0 0 0 a:

17 e h e a 0: y 4 ww 1: (w) e w E, A.

18 # 0 e y: {z sz 3h y y.

19 E 31w w 2 0 y, t0 3 9z 2 3 cez 3w2.

16

1 w2 a t 0 a 0, 3 0 e e h.

2 w ez a 1 32 1 6, az a e, 1 0 32 a,

3 w 1, a 0, 3 t yw z tsz, j a y h, 3 a waz ez.

4 a w 2 1, 6 0w a, aw 2 4 yz.

5 $ 3A B a e e , 3 e 3sz 쳺1,

6 A h 0: a a e h, a 3 ez, a a 0 w2:

7 1z (e) 1 sz, 0 71.

8 # e a 32 H a, w 2 32 3sz t sw A:

9 3 { 1 e, 3 z A a 4, w 0 s t h yz.

10 H 1 E k1 쳺1 y : c S a 3 3s 5.

11 az e 1 s 3 0w 3sz, Y a ez taz w2 lsz:

12 e e, E za 32 5, 0 E, D, 3s .

13 h A 3 e a 4, 3 0 a a , 3 0.

14 a w 0 e: 3ew y 1, E a a y s.

15 s 2 3a 0 4:

16 taz E 1, h S e h a 2 3 a, 3 yz 1 w, 3 ne a.

17 a , a 0 : 0 4 j a.

18 Na w az a, e 0 0 1z: j s z, w t 9z A a e.

19 Na 3 Y 0 h 1 z s, Hz 2 1z 1.

20 w 1 G 1 a 32 1 , 3 0 E a 32 5 8 A, s e 3 3 s 1 e.

21 0 E a 2 H a, 3 az 31w H 0, 2 s, az.

22 3 e s 3 za: z, w 2 H 3s s a 3 e a:

23 0 a, az a, () 3 2 2 1.

24 e , Y a, az y 1 a 3 a 1z s a S z.

25 w2 a 3 A wy 1 d e a 0 e:

26 az h 2, 5 1 32, D, w 1z H a , 0 E a.

27 $ ne 0w t az 2 0z zaz:

28 a y (B), w a 1 0 e 3 0 1z.

29 aw a w 1 4 a, 3 3ez w A 1.

17

1 1 y 2 2, (D,) 3 0: w2 a z y 1.

2 1 kh h 0, 2 3 0 0 s, e 8 0, 2 w z a.

3 1z s e , a ez a e h, az 1 3 1 e:

4 e a 5 e 8 a 2, y s a 5, 3 Bz z a 1 ksz.

5 # z w 31 1 a a, E a 1 a Y 0 a.

6 Ksz 5 0w a a 30: a 1 a, s Hz h 6z.

7 ew 0 a z, 3 y az e 1:

8 az 3a a 3 1z t 2 sz, j s a s.

9 $ 3 0 5 ze a, e 0 3 쳺1 a 1 a e, 3 t1 w taz 1.

10 z1z 0, 1 a, h e 6z, 1 0.

11 0 4 a, 0w e 0 y t ez.

12 y e y az, 0 1 2 1z y.

13 5 y 1 0, 3 t aw ew e, 0 s,

14 w 1 a 1 s, 2 3a a: a 5 3 az a a.

15 0 aw, 0 A naw, h sz 1 8 e:

16 2 h, 32 a, 32 H h , 8s h, s y:

17 31 2 2 s s. y az, 32 Y a e 1 a , 32 1 az y ,

18 32 y a a, 32 3a 0 e 1, 32 a 1 e a, 32 taz t e 0 a, s a.

19 s ez az , 3 a az:

20 31 az sz 0, w4 yw 4 sz 2: a h 2 za.

18

1 H 6 1 : 4 w a h, w4 1z, e w 3 n2 (H) a, a.

2 w a 8w1, s, 3 4 1z, a s.

3 1 a 0 ns, A w w ez, 0 1 ew az 0 32.

4 0 n2 1z 3 1z , 5 e a H 1, 4 3s 0 az.

5 4 a e 0, 3 31 te a 3 e, e 4 ts 32 0 , 3 yw 1 32 .

6 z 0 8 h n1 a, ew , 5 s , y.

7 s h t j 1 e w a, H 3e:

8 4 a 32 a az, 1 a a a 32.

9 ew s 0 1, 3 0 c 3h a, z 0w, z 3 z a 6, n1 E a Y.

10 s a H 0, 3 e hz a a e.

11 0 e a yw 1 e h, 3 h e z A:

12 3yw 2 31 4 e e 3z 1: e e j s 0, e 31 e 0 4 3e h.

13 a s, a e 3ez, 3 j H 9 h.

14 1 a a , 3 0 e e sz,

15 y 0 E, (D,) 7 t r0w r e a 1 1z 2 1.

16 e E s, 3 a 30 e: 3 E w az, s 2.

17 A a Bz w H 1 1 5, a 0 az,

18 3 4 3aw e 4 1, 3s a 2 a, 8zs:

19 Hz , 1 5, E 1: z, 3H a a, 1.

20 yz 3 a 3e e, e h h 0: 0w h .

21 az y 0 0, S y ny, 1 3 fma e e, 1 A 3 e 2 , a, w 0 4 a.

22 a 1 e, E nyz , 0 2 y, n1 3 zy.

23 a E a y y 1, a, E 3 2 6 y.

24 ne 1 e j, 3 n1 3s zaw az, 3 1 E 1 2 3w2.

25 6 1 3sz 3 1 1z: 0w 3e 0.

19

1 1 A 8 1 a: 4 3 {z,

2 w j t1, 4 t2, 3 a a 5, y 8 azz:

3 3e a 3 z 3 8 a e, 4 s 0 yz, 3 5 s 3a, 1 1 s.

4 a 5 Y Y 0z y, 3 1z h 2, 3 0 e 0z a:

5 3 1 w 2 a e e, n1 a s e.

6 e e e 3Y 0 a h waz, a 0 6 , 2 sz e.

7 W$ sz 0 4, 3 38 hz 2 th jz 2 k1z, 3 38 0z aw y a, 3 0 a t ez w:

8 4 e kh 0, e 0 e, 1z 6z A.

9 0 hz, 3 w az, az S, D, 3a 5:

10 zy 3E, a 4, aw w w ez 0 3E S , w h 3h A 0 a.

11 1 1 3 0 e 1, 3A 1z, 1 az 1.

12 e 0 5 t 0z a: 3 1z B 0, 8 h a 1 0: a a H,

13 4 a 1: 3j w a ez e, j a a.

14 # 0w, 0 e y 4: E ew ez h.

15 j a e w1z E 4 h, a 0 a.

16 e h 3 e, e a, 3A 1 e 0, j 1 e 0 3a.

17 a 0 s, y a 1z 4z s, A s y: 4 4 1 t a h 3w.

18 z Hz az, 3 z a e.

19 a h S 1, 3 A a 1 2.

20 a 2 0 2 0 e s, E s 1 az 0 az 1.

21 y , D, 1 32 1 3 a 32, 3 32, s e 3 s.