1

a

1

1 # h t fe 2, t 2 3e, 3 4z 3Y 3A h 1, h 3j, h fez j t fe t 2 3e:

2 3 Y 2 (h): 4z 31 3 4z a: 3 s a , s na.

3 # a t E E 38 a w2 fe sz 3 e D G Hf H. # aw 3j 3 A 6 3w2 nJ 3 e, 2 D.

4 # h e, 3 E 3A 3 E a e 3 H 3S 3 e 3S :

5 E a 31, w 4 , na s 3A a a. # D 2 A 3S:

6 e E 4 D a 0 3S 3 ez 3S, 3 w2 a, w 2 D 0 3S a 4 a.

7 aw s t 0 0, A 1 4 0 D: (s 3S aw,) 3 , 3 a, 3 ks.

8 # E 4 3A y 3S: . # E 3Y: E, , 0. # E 4: 0 4, w az; 3 2 ; 3 2 e e E; a z2 ;

9 # a ke 4 H, 3 A 8 D. #j e s 0, a e a Dz.

10 # A e e, 3 1z D 3 a a,

11 3 A D, 0: wJ D 3wJ Hf, az 1 e 2 S 3 ze S, 3 a e z y, 2 a 5 8 0 a E e 3w2: 3 A 3 sw 3e, 3 h Y 3w2.

12 # h 3A 0 sz 8 D, 3j e s A 3S.

13 # A 0 e e, 0w 3S az, a 3S hz: 3 s 5 3j s y.

14 # E 4 3j: 0 s y; t2 2 E 3 32 t Dz.

15 # tA 3 E: 2, 0: A e e 4, A 3 s 1, 3a 8 D y 2:

16 a 2 S e 1, w t 0 ez w2 3 t 0 z w2 3az a e.

17 # tA 3j 3 E e: 32 1, G } a 2 E e E, 4 1 32 t w2.

18 # E : A S a 8 n1 1. # 4 A y 0, 3 1 n1 2, 3 kE y 1 3 2, 3 E 3S 3E Y.

19 # y, 3 1z D, 3 30 e 1. # 1 3A 0 0 fe 3 A 3A Y 2 : 3 zE 5 D, 3 a.

20 # h ez j, 3 2 h 3 E 4z 3Y 1: 3 E: w t D G Hf 31 32.

21 # h 3A 3 e 0 3w2 H e e j 3 3 z6 2 S.

22 h 1, w E y Y: 0 h nA, 3 t2 5, A k1z Y D 3 y aw .

23 # E 4 3A y 3S: 2 0 8 n1 1, 2 0 t1 5: 1 D (0 E), 3e 38 1. # A, 3 0 a h 2, 0 t2 32.

24 # h 1 H, 3A t2 32, e 3 B 3 4 2 1 3 A: 3 0 0 D H, 3 nA 1.

25 # 0 5 8 D: 3 A ne 3w2 e, 4 s t j 6 D: 3 0 nA, 3 A A. # E a nA 3j

26 3 E: , D, e A S, 1 0, A sz 8 0, e 1z D:

27 na e 1z, 3 e D e E, 4 1 w2:

28 3 t2 5 D 6 A 3w2 e D. # 1z aw D.

2

1 # 1z 3 E: 1z e E D, ez 0 0 7 e, 1z A 2 , 1z e e:

2 w w D, 3 d w G a, 3 a 2:

3 1z 3 0 Hz h, E 3h 38 a: w G aw D, 3 G sz z :

4 y 1 30, 3 y sz 1:

5 30 1z, 3 e e: w 0 2 e, 3 0z a 30:

6 D 1 3 1, 0 3 0,

7 D 0 3 1, s 3 h,

8 s t 2 0 3 t 0 a 1 1 32 y j, 3 0 a S 5:

9 s 1 sz 3 c2 B dw, w 1 y:

10 D e 2 a 3w2, D : az y y e, 3 az 1 1 e, 3 az a a 1: e az sz, 4 3 a D, 3 1 y 3 a 2: D h 7A 3 : 0 y 1 2, d h, 3 a 1 a 3 e 0 A w2.

11 # a 32 aw 8 D 3 t0 fe 0 0: na A Y D 8 e 3j A.

12 h 3j A (h) h 1, D,

13 az e 8 2 y. # a e, 3A sz zA, 3 y Y 3w2,

14 3 a 5 0 1, 32 z y, 32 e, 3 E 4 ez , a 5 e: 3 aw s Y } s e D H.

15 # e ez y, a e 3 0 y y: a s 32 Y, 3 Y t 2 s ew t 0.

16 # 0 y s: 1z e y, a, 3 A 0 t , 4 0 A S. # E: 2, 7 a: a, Y 1.

17 # 8 D nH e w2, w ta e D.

18 # 1 A 8 D, h s 3y s.

19 # a 2 3Y a 3w2, 3 a 3Y t j 6, 3A a y 1 e e j.

20 # 2 3j 3Y 3 Y 3w2, 0z: a 2 D z t 2 S a, 30 a 32 D. # t1 E.

21 # 2 D G , 3 A, 3 2 3E 2 h 3 1 . # 1z 1 8 D.

22 #j z w2: 3 h, s h 3w2 B H }, 3 w a a s e 1 z,

23 3 E 5: 2 1 0 Y, 30 h 38 j D ( a);

24 2, , 2: w a y, 30 h a: 1 aw, w 2 y, h, 4 0 1 G:

25 az 1 y y, 0zz e D: D 1, 2 0z e; # y a nA w2, w s D 1 |.

26 1 a 8az, 3 8 D 3 w.

27 # 1 9 3j 3 E: l D: tazz thz Y nA w2, y 5 2 3 H 0 H,

28 3 3a 0 nA w2 t H } 1, 4 1 n2 Y 3 1 1 3 1 3y, 3 a 0 nA w2 , nS ez H }, :

29 3 2 2 32 fma 0 3 e 2 y , 3 a h a 2, 4 s a sz e } 0;

30 w2 a l D G }, lz: 0, 0 0 3 0 nA w2 e 0 : 7 l D: a , E 0w sz S a, 3 az S e y:

31 E, j 4, 3 2 z E 3 z 0 nA w2, 3 y a Y e 6,

32 3 a 2 , 4 a }z, 3 y a Y e 6:

33 3 y 32 t nS w2, 4 n1 3w2 3 3az 2 3w2: 3 2 0 0 w2 y ny y:

34 3 E a, 4 1 6 nJ 3 e: e 31 :

35 3 a A , 4 e e 3 2 e 1, 3 1 3Y 0 , 3 81 8 0 1 6:

36 3 y s az Y e 1 1z 3Y a A 3 31, 0z: 1 z 31 t ze 1, 4 .

3

1 # 1 A D 8 3j e, 3 l0 D e 6z 6, a.

2 # h e w4, 3 3j a e, 3 3w2 a h, 3 a :

3 3 e e E 1 9, 3 1 a e D, 3 H 9,

4 3 A D: 1, 1. # E: E, .

5 # E 3j 3 E: E, , w a S 32. # E (3j): a E, 1z 3 2. # 1z 3 A.

6 # 2 D 3 A 3E: 1, 1. # A 1 3 4 3j 1, 3 E: E, , w a S 32. # E: a E, a E, 1z, 2.

7 1 2 ez 3E a G, e tez 3Y a Dz.

8 # 2 D a 1 1: 3 a, 3 4 3j 3 E: E, , w a S 32. # 3j, w D a , 3 E: 1z 3 2, a:

9 3 y e S h, 3 e: l, D, w h a 0. # 4 1, 3 A e.

10 # 1 D 3 A 3 A 32 e 3 0: 1, 1. # E 1: l (D), w h a 0.

11 # E D 1: E, 2 l0 }, w s h 1 n1 3w2:

12 e 0 1 3j , 36 l 0 3w2: Y 3 a:

13 3 1 3Y, w tY 0 3w2 a H 3w2, 1 z, w 0 G h 3w2, 3 A 4:

14 3 w2 a sz 0 3j, w 1z a 0 3j 1 3 e 3w2 .

15 # A 1 , 3 y, 3 te 1 a Dz. 1 sz z 3j.

16 # E 3j 1: 1 a. # E: E, .

17 # E (3j): 2 l0 l0 ; h u5 t 2: 1 G 3 1, 1 t 2 0 t e l0 A .

18 # 1 3j A, 3 2 t w2 ( 31w l0). # E 3j: D a, 4 a 8 1, 1.

19 # 1 h 1, 3 D 1, 3 E t e 3w2 2 ( 31 0).

20 # 2 }z t a a 3 j, w 1 D r0.

21 # 2 D k1z H, k1 S D 1: 3 z 1 b0 h D e }, t A A 2. #j z w2, 3 h 3w2 s a, 3 a y 4 8 D.

4

1 # h 6 w4, 3 az 31 1 }z a: 3 3h } 5 a, 3 1z e, 3 31 1z e:

2 3 1z 31 a }z, 3 1z a, 3 0 y } 8 31, 3 e h a h hz e.

3 # 0 1 0, 3 B }: 2 2 a D e 8 31; 0 H G aw t H, 3 3h a 3 7e 2 t 2 a.

4 # a 1 H, 3 s ty H D sw j: 3 (h) aw 6 3 H 9, nJ 3 e.

5 # h 3A 1 H D 0, 3 2 e } a 1, 3 S.

6 # h 31 a 0z 3 : 2 e 0 1 3e; # , w H D 1 0.

7 # sz 31 3 : j 0 0 6 0: 0 a, 31 , 0, e: w h aw A 3 ezw E:

8 0 a, 0 4 t 2 H 1; j y 0, 1 3 s 3 h:

9 1z 3 y y, 31, w 0 3ew, 0 a, y u5 y 3 jz 1.

10 # 1z 1: 3 0 y } 8 31, 3 E j e E, 3 h 1 w2: 3 E t }z 1z hz H:

11 3 H 9 s h, 3 h 3 0, nJ 3 e.

12 # E y t a e, 3 1 H e w4, 3 6 a, 3 e 3w2.

13 # 1, 3 E, 3j s 0 e e, S y, w e 3w2 (1) H 9. # 1 a az: 3 2 e a a 1:

14 3 h 3j a 0z 3 E: 2 4 a 0z w2; # az 1 3 3j.

15 # 3j z1z n2 , 3 3w2 30, 3 1z.

16 # E 3j 1 s : 2 a 0z w2; # y az 1 3j 3 E 3Y: 4 e 38 A, 3 a t a e. # E 3j: 2 h 0, a;

17 # tA 3 E: a y } t A 3ew, 3 ez h 1, 3 h 0, 3 H 9 s 4.

18 # h 3A zY H 9, 3 E (3j) 0 a 18 e, 3 1z e 3w2, 3 , w a 3 s: 3 0 2 } hz .

19 # A 3w2 A e ez 1, 3 h , w s h H 9 3 w e 3S 3 y 3S, 3 az (0w), 3 2, w 1z 2 w 3S.

20 # ez, A a, 4 2 sz 4: 0z, w h A 32. # tA, 3 e 3S.

21 # E Hf: 3 H 9 3 e 3S 3 y 3S: 1z a t }z, w sz H D, 3 w e 3S 3 y 3S.

22 # E: 1z a }, w s h H 9.

5

1 # s 31 H 9 3 30 32 t e H:

2 3 s 31 H D 3 0 32 a H, 3 a 32 18 H.

3 # y Hz y 3 0 a H: 3 1, 3 E, H E e E E 8 H 9. # 0 H, 3 a 32 e.

4 # h 3A a y, 3 E, H a e 2 8 H Dz: a H 3 B 0 3w2 t a n0w az, 3 y 3w2 a e, 0 y H az.

5 w2 a a 2 Hw 3 2 s a H a 0 H H a E w2: w a a.

6 # z A Dz H, 3 E 1, 3 5 a 4, H 3 3w2, 3 2 3w2 0z h: 3 h e e 1 a.

7 # 1 y H, w aw (h), 3 0: w y H G } a, w e A 3w2 2 3 H 0 a.

8 # a a 0 3e 3 0: 2 1 H G }; # fe: e H G } a ef. # e H G } ef.

9 # h e 3w2, 3 h A Dz a, ze e w2: 3 2 y a t a 1, 3 2 5 a 4. # 1 fe (),

10 3 t1 H 9 H. # h 3A 1 H G } H, 3 1 wjz 0: 2 1 H G } a, 1 2 3 1 az;

11 # a 3 a H 31 3 : t1 H G }, 3 az e, 3 1 a 3 j a. w h ze e e a s w2, 3A 1 H G } aw.

12 # y 3 e z1z a, 3 h 0 a 7E.

6

1 # H D 3ew e c: 3 S 4 h.

2 # a 31 1 3 H 3 sw 1, 0: 2 1 H D; 1 a, aw 0 32 3w2;

3 # : ta 2 H D G }, 0 3w2 A, t1 t1 3Y { (a), 3 A 3ez, 3 cz a: 3a ty A 3w2 t a;

4 # 0: 2 3Y { t1; # : Y 0 3 3e s a h 3 s h h, w 1z a 3 ze a 3 1:

5 3 1 0 a a 3 0 h a, a e, 3 1 a G (}), w 1 y 2 t a 3 t H a 3 t 2 az:

6 3 2 za A , z2 3 3 H e E; 3a az 5, t2 5, 3 t0;

7 3 7 1 3 1 1 0 31 3 1z 8 s, 1 s k2: 3 z1 1, s 4 1 s 0:

8 3 1 H D, 3 1 5 1, 3 y 6z t1 3Y {, 3 1 e t 2 3w2: 3 t1 32, 4:

9 3 , e w 1 0 f, 0 2 a 2 1 E: 2, 2 , w A 3w2 yz a, e E h a.

10 # 1 31 aw, 3 s 1z, 3 z0 | 1, s 4 1 0:

11 3 1 H D 1, 3 e, 3 h 6z, 3 Hz a 1:

12 3 az 2 y fa, 2 4 3s, 3 az, 3 az e, E y: 3 H 31 3s 8 3w2 a B fa.

13 # 5 f s a 1 30: 3 0 2, 3 1 H D, 3 1z 3Y.

14 # 1 1 2 j y f, (3 A aw,) 3 a aw e a e: 3 30 A 6z, 3 0 e D.

15 vj 0 H D, 3 e 4 1, 3 e y , 3 1 a 1: y fa 0 1z 3 0 e 0 e D.

16 # s 0 31 s, 3 1z H e 0.

17 # z, a 31 y D: H 31, a 31, H 31, ef 31, H 31.

18 # 6z h Y H 3e z2 0, t a e 3 a e e 3 a 1w, e 1 H Dz, 4 4 a w2 E, j fmjz.

19 # az h wj e fa, w 1 H D: 3 2 1 zs hz 3 ez e. # az 1, w 2 D j 1 w2.

20 # y 5 t f: 2 0 2 8 D G h 1; 3 Y h H Dz t a;

21 # a 2 y fj, 0: 1 31 H D, 1 3 1 32 .

7

1 # 0 y fj 3 s H Dz, 3 0 32 0 a 4 : 3 3a h 3w2 z1 s H Dz.

2 # h t H E H fj, 0z j, 3 h az : 3 e 0 } 8 D.

3 # E 1 Y 0 }, 0z: e a 2 az D, t1 0 6z t 2 a, 3 , 3 0 A D, 3 0 3Y 31, 3 3a a t 2 3e.

4 # t0 h } j 3 Hf, 3 0 D 31.

5 # E 1: 1 2 }z af, 3 1z a D.

6 # az 1 af, 3 a 0 3 a 8 D e: 3 1z 0 e, 3 : 1 8 D. # s 1 h } af.

7 # h 31, w az 2 h } af, 3 0 H 31 }z. # h h } 3 sz t A 31:

8 3 h } 1: 2 a S D G a, 3a 2 t 2 3e. # E 1: y 4 t1 t D G w2 3 1 a e.

9 # S 1 kS 31 y, 3 E 5 e 2 D: 3 2 1 D }, 3 y 3w2 D.

10 # s 1 s e, 3 31 1z a }z: 3 D a e e w4 3e, 3 z0z 3 0 8 }:

11 3 30 y } t af, 3 a 3ew, 3 1 5 a 0z f0.

12 # S 1 a 31 3 a 32 Y af 3 Y e: 3 E 4z 3Y e, 1 a 0, 3 E: 0 a D.

13 # 2 D 3e, 3 1 Y 32 }: 3 h A Dz 3ew 6 1w.

14 # taz a, 5 s 31 t H }, 3 ta 5 }, t H a ef, 3 }z 1z t 2 3e: 3 1 Y } 3 Y e.

15 # s 1 } 6 A w2.

16 # a t 0 0, 3 w4 f1z 3 a 3 af, 3 a }z ze 1.

17 s 3Y e fe, w aw s 0 3w2: 3 s aw }z, 3 A aw na D.

8

1 # h 3A z 1, 3 a h 1 }.

2 # 3A H 3w2: e w1, 3 4z 0 j, 6 e.

3 # 0 h 3w2 e 3w2: 3 1z 8 az, 3 a a, 3 a 2.

4 # az y }, 3 0 1 fe

5 3 3Y: E, 2 z 32, h 2 0z 2 Y: 3 7 a 8 a S, y 2, 3 0 kh.

6 # h a 0 8 n1 1, w : a a S, y 2. # 1z 1 D.

7 # E D 1: y a j, 0 , w E 1, E 1, 4 a 2 8 1:

8 B H, 1 2, t H E 30 5 38 2 3 ezw E, 3 a S, 3 1 H 36, aw j s 3 :

9 3 7 y a 4: na z 5 3 1 5 a e, 4 a y 8 1.

10 # E 1 A Dz 1 s t w2 S,

11 3 0 (5): E y a e, 4 a 4 8 a: h az 0 3 a | 1 , 3 0 a 5, 3 y 8 1 3w2:

12 3 a | 0 3 hz 3 a a S, 3 81 8a Hz 3w2, 3 1 n{z Hz 3w2 3 n{z 1 3w2:

13 3 1 az 0 m 3 3 B:

14 3 e 3 a az 3 az z 0 3 a H 6:

15 3 3 a az s 3 a 1 6 3 H 6:

16 3 2 az 3 6 az 3 A z 3 n2 az t1 3 s A :

17 3 a az s, 3 2 y 3Y 2:

18 3 e e w4 t A S aw, 30 3a , 3 h a D e w4, w 2 a 3a S.

19 # 1 y 1 3 3Y: 2, a y 8 a,

20 3 y 3 2 2 kh: 3 1 4 a a a, 3 3h 8 a, 3 0 e a.

21 # h 1 0 j 3 0 | D.

22 # E D 1: y a 4, 3 a 5 S. # E 1 1 }: 4 j a 0 a.

9

1 # y t H j, 3y 4z j, h 1, h a, h j, h e, h y e, y 1 .

2 # Y h, 4z 3Y y, 1, y a: 3 } a a 3w2, t a 3 h 0 a j.

3 # 1 ns j nA y. # E j y h Y: 2 0 31 t w, 3 a 31 3 1 ns.

4 # 0 0 3e, 3 0 e A, 3 0: 3 0 e j, 3 : 3 0 e j, 3 0.

5 # e 5 e j, 3 E y Y 4 1: z2 3 1z, aw ne 0 az ns, ez a.

6 # E 3Y : E, 9 a e, 3 a: E 4 e s Y, y 5: 3 7 0 aw, 1 a y a, 4 0.

7 # E y Y 4 1: E, 0, 3 2 e 9; w t e a, 3 Y a, 4 2 9 t 3z aw.

8 # 2 ta y 3 E: E, az e ez a jz A, 3 a 9, 3 1 a y a.

9 e } 1 0 j, 3A 2 3s a G: z2, 4 1: w 0 a 1 e 1.

10 # E y Y: 0 0 0: z2, 4. # 30 a, 3 9.

11 s 5 0 a, 3 E, 0 1 3e 2 2, 3 5: 4 1;

12 # ta 5 6, 0z: 4, E 8 e a: 7 1z, w E a ze a, w e e 1 a:

13 3 3A 1 a, aw s 32 a, e e h 3Y a : w 4 1, 0 1 e, w 0 1 e, 3 1 ks a: 3 7 h, w E a s 32.

14 # 0 a. $ s 2 a, 3 E, 1 3h 5, 4 h a.

15 # D t2 1 e 31 e ez Y yz, lz:

16 ez E, w 2 y t e j, 3 a 32 S 8 2 1 }, 3 e 1 t 2 3e: w e j 1, w h 0 4 .

17 # 1 1 y, 3 D E Y: E, , e 0 2: e y 1 1 a.

18 # 1z y 1 a 3 E: 1 , 0 0 1.

19 # tA 1 y 3 E: a 4: h 0 a, 3 0 e, 3 ty z y, 3 e e y :

20 3 ns 1 1 e e e, s e e 1, 4 0z: 3 Y z }; 3 0 nA w2;

21 # tA y 3 E: h 4 y e, ew 1 e }; 3 e w t w2 1 j; 3 ne E e a ne j; 3 y 0 32 0 Y;

22 # s 1 y 3 3w2, 3 E | a, 3 E 5 aw e a, w 1z e.

23 # E 1 0: a 2 a, 4 a 2, 3 e 2 1 5 2.

24 # S 0 E, 3 2 5 y. # E 1 y: E, 3h, 2 8 S 3 , w 1z a 3h, 1z. # kE y 1 0 e.

25 # 1 t a a, 3 a y 0, 3 A.

26 # h 3A az , 3 A 1 y 0, 3 E: a, 3 ty z. # A y, 3 3h a 3 1 0.

27 $ 3s a a, 3 E 1 y: 2 4, 81 8 a: 2 a e, 3 h 2 l0 9.

10

1 # S 1 y 3e, 3 S Y 3w2, 3 A 32, 3 E 3Y: a E D a 1 6 5 }; 3 2 a y 1 D, 3 2 e | t 2 4 w4: 3 E a, w a S D 8 1 sz:

2 3A t1 e t 2, s A y 1 j H, af a w, 3 y : 0z ns, 5 1 3a: 3 E, ne 0 te 0 ns 3 w2 ez a a, 0z: 2 2 h e;

3 3 t1 ty, 3 a 1 a fH, 3 s aw 2 y sz G f1, 31 y 0 s, a y 2 1 w, ezw y A:

4 3 0z S 1, 3 y 2 A w, 3 0 t y 4:

5 3 1 h 0 9, 3 4 a 31, aw 31: 3 y 3A 1 aw a, s 1 0w 3s t a, 3 8 1 B 3 ma, 3 w 3 y, 3 j a:

6 3 1 S D, 3 b0 1, 3 1z y 30:

7 3 y 3A 1 1z S, 2 , 36 s A S, w G 0:

8 3 1 e 2 a, 3 E, 1 2 e 3 e 1 6: e j e, 0 Y , 3 y , 2 1.

9 # h A t1 3Y 2 t2 t 1, 2 3Y G e 4. # 0 1z e w4.

10 # h ty 0, 3 E, 1 0 1 3Y: 3 h a 9, 3 a 4.

11 # h 2 1 32 A 3 ezw E, 3 1, 3 E, 0 H az. # 1 j 4 Y: 2 E h h j; 3A 3 y 0;

12 # tA t 1 3 E: 3 2 ne 3Y; j ; # w2 a h 1: 3A 3 y 0;

13 # A 0z, 3 1 ty 0.

14 # E 3w2 Y 3 3w2: aw 1; # : ns 3a, 3 1, w 4, 3 0 1.

15 # E y: 1 7, 0 E 1;

16 # E y Y: 1 , w 0z ns. e a 2 3Y, 4 E 1.

17 # 1 B 1 2 D af.

18 # E 1 H }: E D G }, lz: 30 n2 az h } 38 3, 3 38s 2 t 2 H S 3w 3 t a s 2:

19 3 2 e 1 G a, 4 a 4 7az 2 t H a 3 e a, 3 : 2, S a 8 a: 3 7 a 8 D y a 3 1 a 3 hz a.

20 # E 1 w }, 3 E e y j.

21 # E y j a, 3 E e ez j: 3 0 ez j 1, 3 E e y h j: 3 3a 32, 3 az.

22 # 2 1 3E D, 0z: 1 w y 3E; # E D: E, 0 hz y.

23 # E 1, 3 S 32 ty, 3 a 32 j: 3 h h j, t a 3 h.

24 # E 1 B 1: 1 , 30 3A D, w 0 3Y a; # a 2 1 3 : e a.

25 # E 1 1 z az, 3 A 1, 3 2 8 D.

26 # t2 1 1, 3 30 j , 3 y 4 0 0 2: 3 30 1 h 1, 4 ez D e 4, y.

27 h 1 : 2 e a, e ; # e 32, 3 0 3Y H.

11

1 # h c, 3 h a jz, 3 1z j a. # 2 y j a jz: 2 a , 3 0 2.

2 # E 6 a jz: e Y a, 3Y y a 0, 3 Y e }z.

3 # 3Y y j aw: a a e j, 0 }: 3 y aw a, 3h a.

4 # 0 B 2 y 3 A j: 3 0 2 1 a 0 3 az.

5 # E, y 1 y t A, 3 E y: 2 w a 1; # 3Y 0 e j.

6 # 1 D y, 3A h A , 3 z 1 w2:

7 3 S , 3 2 | , 3 A } a w, 0z: 4 y 3h 8 y 3 8 1, Y s sw 3w2. # 1 D }z, 3 30 w 31 y.

8 # E 5 e, a, 3 h e } e H hz, 3 e y ez hz.

9 # E w e: 1 j aw: y y a e s 0. # 0 B a 3 1 1 : 3 az,

10 3 y j a jz: w 3h a, 3 1 a, 4 a 8 n1 a.

11 # h y, 3 y 2 1 2 : 3 0 A a , 3 s H wj, 0 z e: 3 h, 3 az 0z, 3 az A t 1 y.

12 # 1 1: 2 4 j, w y 1z 8 a; a e, 3 3e 5.

13 # E y: 31 e e, w e 2 D c }.

14 # E 1 1, 0z: 1 4 a 3 1 aw a.

15 # 30 2 1 a, 3 a aw 1 y a 8 D a. # 0 aw 1 3 6z 8 D, 3 1z aw y 3 2 y } w2.

12

1 # E 1 B 1 }: E, y a aw , 36 2 , 3 a 8 a S:

2 3 E, 7 a 0 8 a, z 3 y, 3 h 2 E a: 3 E, 1 8 a t 4 S 3 a ezw E:

3 E, , ta S 8 D 3 8 0 3w2, 3A w2 A s, 32 nS, 32 2 t a 1, 32 2 1, 32 t Y w s Y, 32 ny; 3a S, 3 Y a.

4 # 1: 1 32 a, E 1 32 a, E 1 32 a, E s 32 t 2 S 2.

5 # E 1 1: 4 D a, 3 0 3w2 e e e, w 0 0 Y 1. # 1: .

6 # E 1 1, 0z: D 1 wme 3 H 3 3h t 2 3z n2 az:

7 3 7 a, 3 yz a 8 D 3 Y a z Dz, 2 a 3 n1 a:

8 3A 1 aw 3 h 3w2 3, 3 1 5 3z: 3 1 n2 a D, 3 A D wme 3 H, 3 3E n2 az 38 3 3 2 5 e:

9 3 h D G 2, 3 E | y a 1 j S H, 3 y 31, 3 y S wa, 3 a 5:

10 3 1 D 3 : 1, w a D 3 0 j 3 a, 3 7 32 2 t y a, 3 0 :

11 3 A D a 3 a 3 faz 3 1, 3 38s 2 38 y a e, 3 a a:

12 3 , w a a H H 1 2, 3 : 2, a a 8 a: 3A D G a 8 a:

13 3 E, 7 a, 30 3a 3 30 1: 3 E, E D 8 a S:

14 ez D 3 0 3Y, 3 y a 3w2 3 1z H D, 3 y 3 2 3 a az 8 a 8 D s: 2 A Dz y a:

15 y a Dz 3 1z H D, y A Dz a 3 S a:

16 3 7 a 3 1 l0 e 1, 30 1 D 8 n1 a:

17 a 1 e; Y D, 3 a 0 3 0, 3 3 1, w 0 a 1, 4 1 8 D, 31 S.

18 # A 1 D, 3 E D 0 3 0 0 e: 3 sz 2 1 w2 D 3 1,

19 3 2 1 1: 1z 1 D G Y, : w 1 B H a 0, s S.

20 # E 1 1: 0z: 2 1 2 0 2: 0w 1z t z Dz 3 0 D e a,

21 3 1 8 0 y, 5 0 3 381, w 0 y:

22 e t1 D j 1 4 a w2 1w, w 0 D s a 1:

23 3 a 2 1 D, a 4 1z a D, 3 0 D 3 Y a y a 3 a,

24 0w 0z D 3 0 3Y 4 3 e a, w 1 6z 2 D a:

25 3 0 2 E, 2 2 3 a a 1.

13

1 h 31w y, 3A A a, 3 A B a 8 }.

2 # 3A y 2 hz e t e }, 3 h y hz a 3 f1, 3 hz wfa 2 j: 3 a j t2 0 1z.

3 # 2 wfa j 3e 4 0. # h 31, 3 y 2 0 2 e, 0z: t0z 2.

4 # h e } 0, w 2 y j 3e, 3 } 3e. # az 1 8 y a.

5 # 31 az a }z: 3 0 }z 1z hz 1 3 e hz H 3 0 j, w 0 4 0: 3 e 1z a 1 fwH 4.

6 # 1 y }, w 0 1 a, 3 hz 1 e 3 a 3 a 3 0 3 a:

7 3 s 0 oa e a 3 a. # y s 3E a, 3 2 1 0z, 5 s 1.

8 # a e j , E 1, 3 1 1 a: 3 zz 1 3w2 t w2.

9 # E y: 1, w 2 e 3 6z. # E e.

10 # h 3A 2 S e, 3 E, 1 1: 3 y 3h 3Y 1z 4.

11 # E 1: 2 1 32; # E y: 1, w t0 1 t 2, 3 2 e 32, 1 32 j, 31 az a,

12 3 : 7 1 31 a, 3 A Dz 1: 3 az, 3 0 e.

13 # E 1 y: y h , e 1 32 a S, 4 2 D: w 7 0 D a E } :

14 3 7 a E a , 3 3h D e Y, 3 1 3Y D 1 h 8 2 1, w 1 32, 36 D.

15 # A 1 3 4 t a y 0: 3 a j 30 8 y 1 . $ s t a 2 j, 3 E y 1 zz 1 w e H e.

16 y 3 wfa h 3w2 3 1 z 1 0 2 j 3 az: 31 1z a.

17 # 30 s t A 3ew S a: a 31 s y A e wa:

18 3 a 31 s y fwH: 3 a 31 s y 2, sz j h.

19 # a az e 2 }, w 31, s 3e A 3 S.

20 # a 2 h } e 3e a j H 3 n{z , 3 j 6 3 2 .

21 # 1z n{z a, 6 3 2, ez 4 h.

22 # h 6 a az, 3 z A 3 S a j, 5 y 3 wfa: 0 y 3 wfa h 3w2.

23 # 30 t a 3e 8 nY Y a.

14

1 # h 31 e, 3 E wfa h y s ny 3w2: z2, 3 e a 3ew 5 . # nY Y 2 w2.

2 # y s Y A 8 e 4 H, 3 s 1 w e H e.

3 # j h j, a we, h e, h 3j, e 9 H S 3y: 3 1 z, w t1 wfa.

4 0, 3 s wfa 2 a 3e, h a t1 3 a toy: 4z 31 e 3 0 A:

5 a 31 s t 1 a, 3 a h t 4 1 2.

6 # E wfa s ny 3w2: z2, e a w 1, e 2 1 a D, w D 0 c2 0 32 a.

7 # E 3Y s ny 3w2: 2 E, e e E sz: E, 0 4, e E e E.

8 # E wfa: E, 2 e 1 3 k1z 6:

9 y a: e aw, 0 1 a: 2 1 a e 3 0 6:

10 a 1 y: h a: 2 h, w E 5 D y az: E a a ( y).

11 # 0 a 3ew. # 0 31: E, 3e 30z 38 1, 3 hz.

12 # ta y wfa 3 s ny 3w2, 3 : h a, 3 k1 a 0. # E wfa s ny 3w2: z2 , w E 5 D y }.

13 # h wfa (y) a 3 a 1, 3 s ny 3w2 1. # 31 E wfa, 3 2 5: 3 s ny 3w2 3s 8 3w2.

14 # h ez, 4 2 wfa 3 s ny 3w2, w az e j 3 e 3 e h.

15 # h 3 : 3 2 1 5 a 3 s yz, 3 j s az: 3 A S, 3 h t D.

16 # 1 za yw 2 j, 3 E, 0 zez w 3 naw.

17 # E y 1 y 1: 1 7 3 1, 2 t1 t a. # 1, 3 E, z wfa 3 s ny 3w2.

18 # E y j: 2 3y, w H 9 0 e 2 }.

19 # h 3A 0 y e, 3 y 3e S 3s 3 0z. # E y e: 2 y .

20 # 3h y 3 2 1 5 1, 3 30 . # E, h ny H 1z 2, (3 h) ze 1 w2.

21 3 2, 5 h 31 A 3 ezw E, e 0, 1z 3 j 4 h 5 }z y y 3 wfa.

22 # 2 }z hz 3e h, w t0 31: 1z 3 j 8 4 a.

23 # 7E D 0 e }z: a 0 a Hf: 3 2 1 s y, w ez hz e, 3 a h e a 3e.

24 # y 2 y e e 0, 3 S 1, 0z: 0z , 4 y a e, 0 tY H 6. # 1 1 2 :

25 3 S S : 3 E, s a ez 8 e A:

26 3 0 1 e, 3 E, 3a 0: (w 3E e,) 3 aw 2 S H 6, w sz 1 s D.

27 wfa h, 3A a ne 3w2 1: 3 E e A w2, 4 Y 3Y, 3 2 32 0 e, 3 2 y 2 A , 3 3w2.

28 # E 31 t j, 0z: h S ne 0 1, 0z: 0z , 4 y e e: 3 30 1.

29 # wfa 3 E: 2 ne 0 e: 1, w 2, 3A 1 aw t e w2:

30 q, 2 ky e 1 t h H 1, 5 0, 0z e A 3e.

31 # 1 e 0 t 3ew 0 e a: 3 1z 1 w2.

32 # 1z 1 wh, 3 s 1 A 3 y 3 : 3 a 2, 3 k0 1 0.

33 # 1 y, 0: 1 1 D, ky 0. # E y: t fe 1 w a e.

34 # E y: e 1 h 5: e j w A 2 3 j 2, 3 0 a e, 3 k1 |, 3 a D ky 0. # 0 0 2 1 E j, 4 3s e, 3 a aw.

35 # A y aw na D: e A y a na D.

36 # E y: 1 8 31 0, 3 1 5, 0 S y, 3 a t 1 y. # : E 4 a 8 n1 1, 2. # E e: y w G.

37 # 2 y G: 1 8 3ew; a 5 y }zw; # tA 3Y D e 0.

38 # E y: 1 w w }, 3 3 , 0 h e e,

39 w 1 D 7h }z, w t y wfa h 2, e . # taw t j.

40 # E y Y }: 2 a 31 Y, 3 wfa h 0 a y Y. # 1 y: 4 a 8 0, 2.

41 # E y: D 9 }, 2 w ta 32 Y Y e; 32 S 4, 32 h w2 wfa a; D 9 }, a a: 3 e , a 7 1 6 }, a 7 d. # E e wfa 3 y, 3 1 30.

42 # E y: e e S 3 wfa h 2: 30 8z1 D, e . # 1 y: e 0. # 0 y 1, 3 0 e 3 wfa h 3w2, 3 E wfa e.

43 # E y wfa: 1 , 2 1 32; # 2 3Y wfa 3 E: az 1 aw e 1 e A, 4 Y 1, 3 E, a.

44 # E 3Y y: 1 2 G, 3 1 2, w e e.

45 # 1 y: 3A e 1 e E e }; y 2, 1 D, e a 2 3w2 e, w c 9 2 e e. # 1z 1 wfa e 0, 3 .

46 # 4 y 8 3ew: 31 t0 E.

47 # y 1z a }, 3 a w4 2 wa 3 H 3 3H 3 fH 3 a a 3 3e: 3 az, az.

48 # 2 1, 3 2 1, 3 3a }z 38 2 a 32.

49 # h yw wfa 3 y 3 E: 3a 2 1 3w2, 4z 0 0 3 4z 0:

50 4z 3w2 0, e a: 3 4z H 3w2 1 h 1 h y:

51 j ne y, 3 1 ne 1 h j h 1.

52 # a A 3e 6 yw: 3 1 y s y 1 3 s y h 1, a 5 .

15

1 # E 1 y: a z D a S a 1 3w2 }: 3 7 y a e D:

2 E D Hf: 7 tY, 2 1 }, 3A 32 2, s 3Y t 3:

3 3 7 2 32, 3 1 1 3 j, 3 y 3w2, 3 1 t 1 (0), 3 31 32: 3 e 32 3 {z 3w2, 3 1 3w2: 3 e t y 0 3 e 3 t 4 3 y 2, 3 t s ne 3 t 6 ns.

4 # A 1 y 3 E | a hz 3 ez hz t y :

5 3 1 y H 1 3 s 0.

6 # E y e: 32 3 1z t 2 1, 2 S 1, h 1 32 1 2 }, 3A 3a 38 3. # 1z e t 2 1.

7 # 2 y 1 t 3v2 a y, 4 8 e 3:

8 3 a S 1 1, 3 1 32, 3 j 2 e.

9 # 2 y 3 2 1 a S 1 3 z t a 3 yw, 3 (3 ne), 3 aw 3 t 1: 3 s 31 |, 0 y 3 e 31.

10 # h l0 D 1, lz:

11 azz, w a y a, e t1z t 2 3 e 1 E. # az 1 3 s D 2 0.

12 # A aw 1, 3 3s }zw aw. # 1 1, 0: 4 y 1, 3 E, 1 y , 3 2 1, 3 1 a. # 1 1 y, 3 E, 0 a e D, 1z t h, 5 S t 1w.

13 # 1 1 y, 3 E 3Y y: ce 2 D, 1 , 36 (2) l D.

14 # E 1: 3 j a a 1 1, 3 a s, 30 h;

15 # E y: t 1 a |, 5 1 1 {z t a 3 t H, 4 e | D G Y, Hz 31.

16 # E 1 y: 2, 3 y , l D 0.

17 # E 3Y (y): 0. # E 1 y: 3A a h 32 2 8 1, 3 1 S a y }; 3 a S D a }:

18 3 a z D e 3 E : 32 3 32 1, 3 2 0, 3 1 5, 0 a 5:

19 3 2 y 32 a Dz Y, 31w l , 1z 32 wh 3 1 32 a 8 D;

20 # E y 1: y a j 3 30 e, 4 a z D, 3 0 a S 1, 3 1 31:

21 3 s 1 wh t a 3 y, 1z t 3s e D G a a.

22 # E 1: 3A H D 1z 3 1, y a Dz; E, a a e a, 3 e a y z:

23 4 a, aw ( 4) e, 3 4 we, aw e: e 1 32 l0 D, 3 1 S D h e }.

24 # E y 1: 1, w 1 0 D 3 0 0, sz j 3 y a 4:

25 3 7 2 0 3 1z 0, 1z D G Y.

26 # E 1 y: yz 0, w 1 32 l0 D, 3 1 S D h e }.

27 # t2 1 E E 4 t2: 3 y 1 1 3w2 3 A 5.

28 # E 3Y 1: A D a } t Y 1 e, 3 a 5 1 Y, y a 2,

29 3 1z } 0: 3 1z, E az h }, e w 4, 4 azz 3Y, 1, 3 y.

30 # E y: 1, a S 7 8 B } 3 8 2 1, 3 1z 0, 3 1z D G Y.

31 # 1z 1 8 y, 3 1z y D.

32 # E 1: 1 2 a S 1. # 1 Y a e, 3 E a: aw A e;

33 # E 1 a: a e ny E, aw az a a S. # A 1 a 8 D a.

34 # t1 1 fe: 3 y t1 0 0 2.

35 # 2 1 Y 1 y a E e S, e a 1 y, e azz D, w a y S }.

16

1 # E D 1: 0 2 a y, 1 32, a }; 0 0 0 3e 3 2, 1 z e fe, w 3w2 S.

2 # E 1: aw Y; 3 h y, 3 e S. # E D: 4 t H 2 y 2 3 e: e D 3Y:

3 3 e e 3 h 3w2 e: 3 2 Y, 1, 3 a 2, 30 2 Y.

4 # 2 1 , 36 E 3Y D: 3 1 fe, 3 0z B a e 3w2 3 : 1 0 0, q, 1;

5 # E: 1: e D 0: z1z 3 1z e 0. # z2 e 3 h 3w2, 3 A | e.

6 # h A 1 5, 3 1 3a 3 E: e 8 D a 3w2;

7 # E D 1: 2 E 3w2, E 0 1 3w2, w 1 32: e aw 1 , w 1 G: w 1 E, G 1 e.

8 # A e a 3 a 32 8 E 1. # E (1): E w2 3A D.

9 # E e A. # E: 3 w2 3A D.

10 # E e e H 1 8 1. # E 1 e: 3A D t 1.

11 # E 1 e: a E e; # E e: 3E 4 31 a, 3 e e a. # E 1 e: 2 3 2 32, w s, 0 1 0 w.

12 # A, 3 E 32: 3 0 e, 0 n1, 3 a 0 D. # E D 1: a 3 a j, w e a 4.

13 # S 1 0 3e 3 a 32 a 3w2. # az D 8 j t w2 E 3 0. # A 1 3 t1 fe.

14 # D t2 t y, 3 s 32 y a t D.

15 # yw Y: E, 7 y a t D a S:

16 y 2 2 7 8 0, 3 h 1 a y a y: 3 A y y a , 3 A e y , 3 a 2 y, 3 0 S.

17 # E y nH 6: 1 2 y 0 1 3 1 32 .

18 # tA 31 t w 3w2 3 E: E, 1 h e 38 fe, 3 0 , 3 y y, 3 e, 3 y 2, 3 y a 1, 3 D 1.

19 # A y e, 0z: t2 j h 2, 4 a w2.

20 # S e ez w 3 A 3 S t 0 31, 3 A y 0 j h w2.

21 # 1 j y, 3 s 8 1, 3 2 32 w2 y, 3 h 3Y s ny 3w2.

22 # A y e, 0z: 1 j 0, w a 8 n1 1.

23 # h A h y a y, 3 a j y 3 3a 0 e, 3 ta y, 3 a 3Y s, 3 ta t w2 y a.

17

1 # a 31 2 a, 3 az Hf e, 3 1z Hf 3 2 A j.

2 y 3 y } az 3 1z 0 jf 3 sz a 1 3ew.

3 # 31 s t1 n0, } s toy, 3 0 Y 4 s.

4 # 3h y 1 38 A 3e, 4z 3Y af t ef, A 3w2 e H 3 s:

5 3 e z 3w2, 3 2 a 0 e s: 3 2 3w2 s hz 3 :

6 3 0 Bz Y 0 3w2, 3 1 z a 3w2:

7 3 a S 3w2 ny y, 3 E 3w2 e H : 3 s ny 3w2 3s 8 1.

8 # A 3 2 8 6 } 3 E 5: 2 30, 1z a 1 a; 3e, h 3e yw; 31 y, 3 1 :

9 3 0 0 az 3 2, y a 2: Y 3Y, y 2 a 2 3 0 a.

10 # E 3e: E, e 1 0 } e e: 1 2 y, 4 0z 0 31.

11 # h y 3 e } 0 31 3 0z 3 sz w2.

12 j 3fe, e t fe y, 4z nY 3w2 e, 3y H. 6 yw y 0 z e.

13 # 30 2 h e a y: 3a H 3w2 e a, 3a 0 3w2, 3 h a, 3 e A.

14 j 3, 3 2 0 3w2 30 8 y.

15 j 1z t y, t1 2 nA w2 fe.

16 # a 3e w 3 e, kszz 8 } hz j.

17 # E e j h Y: 2 u5 az 6 4 2 3 ez B 1, 3 32 0, 3 a az 6:

18 3 ez hw t A w2, 3 a hz: 3 a 2 2 1, 3 31 e, , H y 0.

19 y 3 2 1 s 0 y az 31.

20 # A j aw, a a, 3 S, 3 t1, 3Y ne 3w2 e: 3 1 , 3 3a 1 a 3 s .

21 e waz } 1 3ew, 3 31 waz 1 }z.

22 # 2 j ez E a a, 3 E 0, 3 e 2 a 2 1.

23 0 3Y 1, 3 E, y e, 3y 4z af, mjz t ef, 3h t H 3e 3 0 1 6, 3 h j.

24 # 2 y } 3A 1 y, 3 a t A 3w2 3 sz w2.

25 # y }: 1 y 2 s, w 1 }z 1; 3 y y, 4 e 32, 1 32 a a e, 3 e 2 a 3Y, 3 0 nA 3w2 1 0 }.

26 # E j 1 s 1, 0z: 2 E y, 4 e 3e 3 t1 e t }z; w 2 4 3e w e, 4 0 Y G aw;

27 # 0 3Y 1 2 Y, 0: aw 1z y, 4 e 32.

28 # h 3a a 3w2 0, A 0 3Y 1: 3 z 3a j 3 E: 2 w e 32; 3 Y a 32 z w4 h; 0 2 3 0 e w2, w z a a e 32.

29 # E j: 2 1 7; ;

30 # t1z t w2 30 3 E 2 Y. # ta 3Y 1 2 e.

31 # 6 h 0, 5 0 j, 3 1 8 y: 3 s 32 1 3 0 32 8 y.

32 # E j y: az e 1 Y e, a 0 0 3 0z 3e 1.

33 # E y j: 0 2 3e Y az 1, w 2 32, e y e 4 t 4 S.

34 # E j y: 3A s a 0 nA w2 a, 3 3A a e 32 3 a t a 31:

35 3 8 3w2 3a 3 a 32, 3 3a 38 3w2 (s): 3 sz 2, 2 e a 3w2, a 3 s 32:

36 3 A 3 s a 0, 3 y 3e w e w 31 t 1: y , 3 Y 32, 3 tY e e t }z; e 2 w e, 4 2 0 G 1;

37 # E j: D 4 38s S t 2 0 3 t 2 , 0 4 S t 2 3e w2 ww. # E y j: 32, 3 y D 0.

38 # E y j ne, 3 e z 2 Y 3w2,

39 3 s j ny 1 Y ne 3w2. j 1 ( ny) w 3 naw, 1z, w h. # E j y: Y 32 1, w 0. # s t w2 .

40 # S a 2 y 2, 3 3A s a a t 0, 3 2 | 0 a 30 a, 3 a 2 3h e, 3 4 y 3e.

41 # 3s 3e azz j, 3 s ny 3w2 8 1 (3s).

42 # 1 af 3e j 3 e 32, E 0 , 3 e 3 n1.

43 # E 3e j: 3A e 4, w 2 4 1 2 a 3 a; # E j: 2, 3 y A. # S 3e j H 1.

44 # E 3e j: z2 , 3 a 0 2 1 1 3 1 h.

45 # E j 3e: 2 4 S e 3 e 3 0, 3Y S 4z D G Hf, G ez }, 30 2 1 32 e:

46 3 a S D e y 2, 3 2 S, 3 tY Y 2 t 2, 3 a E 3 A A 3e e e 1 1 3 1 h: 3 S S, w 4 D G },

47 3 e 0 e, w e e 7a D, w Dz a, 3 a D a y az.

48 # A 3e 3 4 j. # 2 j 3 E e 3e.

49 # E j y 2 0, 3 38S 38 w2 a 31, (3 2 a,) 3 e a, 3 2 3e 2 3w2, 3 E a 8 e 3w2 2 3w2, 3 E (af) 2 e e.

50 # 1z j 8 3e a 3 a, 3 2 3e, 3 2 32: nyz j.

51 # E 0w j, 3 A 8 1, 3 S e 3w2, 3 3E 32 t 3w2, 3 2 32, 3 tE 4 Y 3w2. # 1 31, w 1 4, 3 a.

52 # a y } 3 { 3 1, 3 a 2 4 a 0 ef 3 a H: 3 0 s (0) 31 2 a 3 a ef 3 H.

53 # 1z y } a 8 31, 3 a 2 4.

54 # S j Y 3e 3 E 5 r1, 3 ny 3w2 2 a e.

55 # 3A 1 y j 3s 3e, E 1 s 1: j 4 h 4 e, 1; # E 1: e A S, 2, w .

56 # E a: 2 u5 2, j 4 h 4 e;

57 #a 1z j e 3e, S 32 1 3 E 32 8 y: a 3e 3w2.

58 # E Y y: j 32 h, 4; # E j: h A w2 e t fe.

18

1 # h 3A A 0 y, 3 A wfa e j zez, 3 2 32 wfa t 2 S.

2 # s 32 y 6 w4 3 E 3Y 1z 0 nA 3w2.

3 # A wfa 3 j , e 2 32 t 2 S:

4 3 E wfa 1 2 e 3 E 5 j, 3 4 n1 a A w2 3 y w2 3 0z w2.

5 # a j yw , a 32 y: a 32 y 8 { 0, 3 0 8 n1 j 3 8 a y.

6 # h, A 1 5, 3A 1z j t 8 3e: 3 30 (B) yz y S t H } 1z 3 az ma a 3 y.

7 # 3a 2 yz 3 0z: 2 y hz 1, j a 1.

8 # z y w2, 3 k1z 0 8 n1 y 2 e. # E y: j a 6, a hz: 3 w2 3Y (), 0 a;

9 # y az j t E w 3 0.

10 # h t zw E, 3 a y a t G y, 3 a 0 w2: 3 j s 0 e ( y), 3 6: e y:

11 3 S y E 3 E: Y j . # 1z j t A 3w2 a.

12 # sz y t A j, w D 1, t y t2:

13 3 ta 32 y t 2, 3 a 32 za: 3 3a 3 a 8 2.

14 # j e 1 hz, 3 D 1.

15 # 1 y, w 0 h w2, 3 sz t A 3w2.

16 e } 3 y s j, w 0 a 3 3a 8 e j.

17 # E y j: E, 2 S 0z H, 2 a Y, 0w y 2 h 1 3 a D. # y E: y A S e, y A 3e.

18 # E j y: 2 4; 3 0 E 0 nA w2 }, w y s a;

19 # h ez, 3A a h a H e y j, S ez 1 fj Y.

20 # 2 0 e y j: 3 1z y, 3 0 h 8 n1 3w2 0.

21 # E y: a 3Y 5, 3 y 3Y a. # y A 3e. # E y j: 1 y 2 s e.

22 # y nH 6, 0z: h 2 aw j, 0: E, 1 a, 3 2 3w2 1z S, 3 2 y s 2.

23 # 0 yw j 0 . # E j: 3A 2 8 n1 a, 4 h (2) s 2; 4 y e 3 a.

24 # 1 y A, 0 j.

25 # E y: aw h j: 0 a a (sz), 0w w 3e t1 H 1. y hz a j y 3ew.

26 # 1 yw 0 j, 3 H h A 8 n1 j, 4 h sz 2.

27 # 0 e, A j 3 4 a 3 y 3w2 1, 3 2 t 31 e: 3 E wBz 4 2 3 E | 3Y, 3 h s 2, 3 E 3Y a 0 e 2 Y.

28 # 1 y, w D 4 j, 3 e } 1 32:

29 3 2 y t0 a sz j. # h y yz j 6.

30 # 3a 31, 3 h t a 3ez 4, j y a y y, 3 ez 4z 3w2 w2.

19

1 # 0 y wfa h Y 3 B nH 6, s j. wfa h y s j w2.

2 # 2 wfa j, 0z: ne 0 y 4 S 1: 1z u5 y aw, 3 hz, 3 s a:

3 3 3h, 3 a n e , 3 32 2: 3 0 nY Y , 3 2, 2 y, 3 Y .

4 # 0 wfa j z y nY Y, 3 E Y: a a A 2 j, w 2 8 0, 3 A 3w2 y w2:

5 3 2 y 2 e 3 2 3e, 3 2 D c 1 Y }, 3 2 1 3 az: 3 2 a 0 1, 4 1 j y;

6 # y y a wfaz: 3 sz y, 0z: 1 D, w (j).

7 # A wfa j 3 2 3Y 0 , 3 E wfa j y, 3 8 1 w A 3 ezw E.

8 # 1z a h y, 3 1z j, 3 2 3e, 3 32 1 w2, 3 a t A 3w2.

9 # h t G y a y, 3 0 Y e s, 3 E 3w2, j 3a a 1:

10 3 3a y e 1 j, 3 t2 j t A yz, 3 a y e : j te ez 0 Y.

11 # A y 0 j 2 32, 4 1 32 aw. # 2 j 0 A 3w2, 0: 2 e 2 S 0 2, y .

12 # 0 j n0, 3 t1, 3 A, 3 ez:

13 3 s 0 z, 3 2 n, 3 e 0 2 a 3w2, 3 2 | 1.

14 # A y , 4 j, 3 0, w 0 4.

15 # A y, s j, 0z: 1 32 n , 4 1 32.

16 # 0 6, 3 E, z n 3 0z e a 3w2.

17 # E y 0: 2 aw y S 32, 3 t1 32 A 2, 3 E E; # E 0 y: a 2 E: t1 z: 2, 1 z.

18 # j A 3 ez, 3 4 1 fe 3 3Y , 36 2 3Y y. # 30 j 3 1 3 0 vaf a.

19 # 1 y, 0: E, j vaf a.

20 # A 6 y j, 3 1 0 b0w, 3 1 s s 8 1: 3 h 9 a y, 3 a a.

21 # 1 y, 3 A z 6, 3 a a 3 j. # 2 y a 6 1z, 3 a 3 j a.

22 # z y, 3 4 3 a fe, 3 1 a azz A, 4 4 e, 3 2 3 E: 4 1 3 j; # : E, vaf a.

23 # 4 ty vaf (4) a: 3 h 3 e 9, 3 3s 3h 3 az, 0 2 3Y vaf 4 a.

24 # E 6 3 a 8 1: 3 E a e e 0 3 2 0. w2 a 0: 3A 3 y 0;

20

1 # tE j t vaf (4) a 3 1 wfa 3 E: 2 1; 3 2 a S; 3 2 1 8 ne 1, w 4 2 S;

2 # E 3Y wfa: a, 2 : E, 4 1 ne 0 0 1, 32 a, 3 th w2: 3 2 w h ne 0 0 e t 2; y E.

3 # tA j wfa 3 E: z ne 0, w 0 a 8 n1 1, 3 0: a w2 wfa, e 0: 1 D 3 A A S, E 0, 30z Y 0 3 Y ne 1 a e.

4 # E a wfa j: w2 a A S, 3 2 2 ;

5 # E j wfa: E, c y, 3 S s e , 3 0 S, 3 hz 0 e E ezw:

6 3 S 0 S ne 0, 3 e: S 1z t 2 j t2 fe a w2, w e j aw Y e:

7 aw e: a: 1 Y Y: ew ta , , w 1z 0 t w2:

8 3 1 1 0 1, w e 32 D A 2 0: 3 4 a e, 1 z 2, nY Y 2 aw 4 S 1;

9 # E wfa: a (y) : 3A az , w 1z 0 nA w2, 4 2 E, 3 y 1, Y .

10 # E j wfa: 2 1 2, ta ne 0 ew;

11 # E wfa j: 32, 3 y 0. # 30 0.

12 # E wfa j: D G } , w 3Y nA 2 ez (E) y, 32 ezw E, 3 E, a y j, 3 4 a 0 3 1 2:

13 1 G wfa 3 1, Y z S, 3 th E, 3 tY S, 3 t1 1: 3 y D 0, ne 1:

14 3 w 3E 1 y , 1 1 0:

15 3 e Y, t1 1 S t 0 w2 :

16 2, 3A 31 D 2 jw, 0 t A 2, sz 4z wfa Y j, 3 3h D 2 jw.

17 # 2 wfa 3E sz j, w 2 y 1zw 32.

18 # E wfa Y: y c, 3 0 y, w a 0 y E:

19 h e 2 6 3 y e, 3 hz e z, 3 s 3a :

20 3 0 a sz, 3 2 az a:

21 3 E, 2 , 0z: 32 3 s 2 Y: 3 Y : A t 2, 3 , 2 5: 3 2 z2 , w 1 , 3 0, 1 D:

22 aw Y 4: aw A t 2 3 a: 32, w ta z D:

23 3 0 30 3 2 0, E, D Y 0 3 0 .

24 # hz j 0, 3 1 c, 3 1 a e ,

25 3 a e 3 A 0 , 3 2 wfa, 3 1 t 2 y, 3 0 h (a) j.

26 # 0 y 0 0 e, h , y 1z, 1 h, w 1z.

27 # h y c e h, 3 0 h a j, 3 E y wfa h Y: 2 w 1 h e A, e e;

28 # tA wfa y 3 E 3Y: 1z t 2 j fe a w2 32,

29 3 E: t1 z 7 ( fe), w e aw a, 3 az : 3 7 0 a 8 n1 1, Y 7 3 2 a 2: w2 a 1 e e.

30 # z y wfa w2 3 E 3Y: h w 1, , w H 32 2 h e Y 2 3 Y tez a S;

31 w 6, s h e 1 4 2, 0z a E: 7 u5 a, 2 4, w h e 4 e.

32 # tA wfa y nY Y 3 E: 2 a; 2 2;

33 # e y e wfa, 4 1 32. # A wfa, w 1z 0 t nA 3w2, 1 j:

34 3 2 wfa t e , 3 kE e h c, w 1z j, E 2 (0) 2 ne 3w2.

35 # h y, 3 3h wfa 2, az j, 3 a 1.

36 # E : 2, 3 s 2 , 4 s. # E, 3 2 0 2.

37 # 1 2, 3 1 wfa. # 2 wfa 8 3 E: aw A t 2 3 a.

38 # a 2 wfa 8 w2, 0z: 1z 0w, 3 0. # A wfa 3 E 5 1 Y.

39 H, 0w wfa 3 j e.

40 # tA wfa ny E Y 3 E Y: 2 3 t2 a.

41 # 3A t1 , 3 j A t 3a, 3 E E E, 3 1z 3Y 1, 3 A j y y, 3 az j y y az 1.

42 # E wfa j: 32 1, 3 sz 2 4 D, 0: D y Y 0 3 0 3 Y 1 3 Y 1 .

43 # A j 3 t1. wfa 1 a.

21

1 # 1 j Y e e: 3 ez e e 3w2 3 E 3Y: 2 w 2 31, 3 0 0;

2 # E j e: a 2 0 e 3 E : 0 0, 3H a a S 3 e 2: 3 a 0 3wj:

3 3 7 y 2 s , a 2 31w 4.

4 # tA e j 3 E: y 0 2, 0 2 ze: e y 0w t 2, s.

5 # tA j e 3 E 3Y: 3 (2) t e az A 3 ezw E: te 30 y, h 2 e, 3 e y 1, z1z e { a 1.

6 # E 3Y e e ez, w aw , 0w A, 5 t A Dz, 4 1z e, e S 5.

7 # aw 31 t w y e w4 a 8 D, 3 4z 3Y w1 , ( t y,) h 2 yw.

8 # E j e: 1, 4 2 E 32 e, w A w2 3 nyz w2 s 0, w e a 2 h.

9 # E e: E, e af 3e, 30 2 1 32 30 3A, 3 0 1 s 1 3y: 0 0 s, 2 , 3aw w2. # E j: E, 0: a 2 32. # E 32 3Y.

10 # A j, 3 E 0 e t A y, 3 1 j y 2 ef.

11 # yw Y: e j a 2; y 30 (2) yz, 0z: 2 y hz 1, 3 j a 1;

12 # 2 j 0 e e, 3 sz w2 t A y S ef.

13 # 32 E E 8 1, 3 1z e 0, 3 s A a, w ma, 3 a y , 3 E a a, 3 6 a e.

14 # E y nH 6: E, 1 y 1, 2 32 0 ;

15 3A 3 1, w 0 32, yz 0; e 1 0 0.

22

1 # t1 j ty, 3 ez, 3 1 e na: 3 h az 3w2 3 0 nA 3w2, 0 Y aw.

2 # az Y s 4 y, 3 s 1, 3 s a e, 3 4 az, 3 s 1 w h e.

3 # t1 j ty af wj 3 E 2 wj: y 7 ne 0 3 a S 2, 0 a, 2 1 G.

4 # 2 E S wj, 3 a w2 6, y j 0.

5 # E a b0 j: 2 e: 32, 3 1 e y. # 4 j 3 e a j.

6 # h y, w a h j, 3 y 5 1: 3 y s 8 a a, 3 E Y 3w2, 3 2 3w2 s 3Y.

7 # E y nH 6 s 3Y: h 7, h jw, 1 B a a h e e 3 a 3 a a 0 3 hz:

8 w 2 1z S, 3 taz E, 3A 2 h 0 h e, 3 t a 31 s 3 az 2, w 1 h 0 A 2 S A, e e;

9 # tA w1 a 8 a y 3 E: 1 h e e Y e h j e:

10 3 a e G, 3 a E 3Y, 3 e af 3e E 3Y.

11 # A a a e h j, 3 h nA 3w2 1 t 2. # 0 2 2.

12 # E y: h 7, h j. # E: E, , 0, 1.

13 # E 3Y y: 2 az 32 S 2 3 h e, w a 32 3Y 3 e, 3 a 32 e G 1 32 S A, e e;

14 # tA e 2 3 E: 3 2 1 j, 3 s e, 3 s B a 6, 3 a 0 e;

15 3A e a a e G; aw: 1, 2, A 2 E w2, 3 e 0 nA w2, w z a 0 1 E a, 32 1.

16 # E a y: e , e, 2 3 e 0 nA w2.

17 # E a 0 s 8 1: 1 3 3j 1 D, w A 4 j, 3 e a, w 1 0, 3 1 1. # s 1 1 y 1 1 D.

18 # E a w1: 1z 2, 3 1z 1. # 1z w1 , 3 2 e D 0 e, 1 s e, s 3y:

19 3 Y a e 2 nyz t y 0 3 e, t 3 yw, 3 A 3 nA 3 na.

20 # E 31 h e h j, 4z 3Y af, 3 A 8 j.

21 # 2 af j, w 32 y 1 D.

22 # E j af: z e 0, w aw w1 , w az 1 y: 4 0 a 0 nA w2:

23 2 0, 0z, w 3 Y 2 e , Y 3 2 e, w e y 2 2.

23

1 # 1 j, 0: E, 31 0 j, 3 a 3 a 2.

2 # 2 j D, 0z: Y 3 32 3e ; # E D: 32, 3 1 3e , 3 e j.

3 # y jw Y: E, 2 e 1z, 3 aw y, 4 j, 3ew 1;

4 # 2 3E j 1 D. # tA 3Y D 3 E 3Y: a 3 1 j, w 2 3e y 2.

5 # 4 j 3 y 3w2 1 j, 3 az 31: 3 a (31) t A 3w2, 3 S 2 4, 3 2 5 1, 3 E j yz j.

6 # h 3A A af h e j, 3 0 j j 1, 3h 3y e.

7 # 1z y, w 1 j j. # E y: E 32 G y 2, w 1z e a (3y) A 3 2.

8 # y B 1 a 1 j, j 3 y 3w2.

9 # j, w a 0 e y, 3 E j af Y: 2 3y D.

10 # E j: D 9 }, h h a 0, w 4 y 2 j 1 a 2 a:

11 1z; 3 7 1 y, h a 0; D 9 }, 2 Y Y. # E D: 1z.

12 # E j: s S 5 j, 3 y y {; # E D: s.

13 # A j 3 y 3w2 1, w h, 3 30 38 j, 3 30, s. # 1 y, w E j 38 j: 3 a 32.

14 # j e h 1, 3 s h j, 2 0: 3 3a 32 y 6, 3 E 3w2 G y 3w2.

15 # 1 j, w 30 y 3a 32: 3 j s 0, a j.

16 # A wfa h y 3 4 j a, 3 2 y 3w2 D,

17 3 E Y: 0z, w 4 2 E A nA w2 y, 3 2 4 a }, 3 y j, 3 y ne 0 aw.

18 # 1 8 D: 3 s j a, wfa t1 0 0.

19 # 30 e t 0z 2 y 0, 0: e j hz a a 1 a 3a, 4 y 0;

20 3 7 E 4 2 e 3e, 1 (u5) a: 1 32 y 1.

21 # E 5 y: e 2 D, w :

22 31 7, 3 0 3E, 3 a 3w2, 3 y A 3w2 0, aw 3 , aw 1:

23 3 1 3 , 3 0 hz, 3 1z 0, 3 3Y a: 3 y, 4 2, 3a 4 32 hz y.

24 # a e, 3 30 8 y: j 3 y 3w2 s h H a y 0.

25 # 4 y 3 y 3w2 3a j. # 1 j, 3 1 a 4 h H. # h y, 3 A 8 j h H.

26 # 3s y 3 y 3w2 t 2 2 t1, j 3 y 3w2 t 2 2 toy: 3 j azz 32 t A yz, y 3 y 3w2 1z j 3 y 3w2 5.

27 # 1 y 0z: 1z 3 32, w 0 31 e 2.

28 # 1z y a 8 j, 3 4 1 3ew: w2 a ez a e.

24

1 # A j ty 3 1 3J.

2 # h 3A 1z y s t 31, 3 1 3Y, 0: E, j h 3a.

3 # S y 0 2 hz e 3a t w2 }z 3 4 3a j 3 e 3w2 sw Y e:

4 3 1 a 0 2, 3 aw e: 3 y 1 31z, j 3 y 3w2 y e s.

5 # y jw Y: E, e e, e E D a A 2 y 2, 3 1 3Y 0 8 n1 1. # A j, 3 t 1 ne y w4.

6 # h 1, 3 A j e 3w2, w t 1 ne y:

7 3 E j 1 6: a 2 t D, 2 0 e 1 Y Y D, 4 2 y 2 a, w 0 D 4 e.

8 # A j y 2 3 E 5 a 1 y. # A y, 3 1 y.

9 # 3h j 8 3w2 38 e: 3 2 j 8 y, 0z: 1 2. # z y 8 2, 3 1z j e 1 2, 3 1z 3Y.

10 # E j y: 2 y e j 0: E, j 4 2 S;

11 E, e 1 2, w e z D e y 2 e, 3 1 E, 3 S, 3 : Y 2 S 0 2, w a D e 4:

12 3 E, 1 ne S e, ts 1 ne S, 3 1 E: 3 , 3 1 e, w 0 e, E ez 3 0, E 1 , 2 4 2 S 38s 5:

13 y D Y 0 3 0, 3 1 S D t 2: A S y S,

14 0z 1 ezz: t H 3h e: A S y S:

15 3 7 2, 2 }, 8 w2 30; 2 2 0; 8 A e 3 8 2 31z;

16 y D S 3 t1 Y 0 3 0, 1 D 3 y y 0, 3 y S t 2 S.

17 # h, 3A A j 0 , 0z y, 3 E y: 0 a e, a j; # 1 y a 0 3 az.

18 # E y j: a 32 2 a 2, w 2 a 2 32 z, a z:

19 3 2 1 2 32 e, 1 2 z, w 1 z D y e, 3 1 S 32:

20 3 2 A 2 a, 3 t1 32 y a, 3 D a 3Y z, 2 1 32 e:

21 3 7 E, , w 1z a 4, 3 a 4 e a }:

22 3 7 1z 2 D, w 31 w2 3 1 4 w2 t 0 nA w2.

23 # sz j y. # t1 y E, j 3 y 3w2 0 e .

25

1 # 1, 3 az e }, 3 az 3w2, 3 0 32 0 3w2 fe. # A j, 3 1 h H.

2 # H 3 A 3w2 1, 3 1 w2: 3 Y ne 2 hz 3 0 hz: 3 h 3A a A 1:

3 4z a 3 4z 3w2 e: 3 A 3w2 A h 3 A 0 w2, y 3S e 3 a a 3 a.

4 # h j h, w e a 1 A .

5 # A j ez nH 3 E nH: h 1 3 31 a 3 1 32 4 1 1,

6 3 h : a 32 2 3 0 0, 3 a y;

7 3 7 E, h, w y 7 2 2, 5 a h, 3 1 5, 3 5 H 6, 3A 1:

8 2 nH 1 3 s 2: 3 s 2 a 8 n1 1, w e a 0: a u5 7 4 s A S nH 6 3 h Y j.

9 # 0 jw 3 0 A a, B 0w 6 4 j.

10 # 2 a 3 tA nH jw 3 E: 2 j; 3 2 h e; e 0 y 2 ts j t A 1 w2:

11 3 y 3 2 E 3 z , a y , 3 a w4z 1, 4 ty y;

12 # 1z jw e 1, 3 az 0 3 1 j 0w 6.

13 # E j 1 6: sz j ny 1. # sz ny 1, 3 a j sz e 1, 3 30 8 j, w h e, 4 az yw.

14 # e a 31 , 0z: E, A j 2 t h 1 1 a, t1z t 1:

15 y a () a w2, s a, E a a 2 6, s 1:

16 3 y a , A w4 a, 3 2 3 2, 6 s 1 y A:

17 3 7 3 1 2, 2 1, w 1z 0 1 a 3 0 3w2, 3 e h 1, 3 0 0 Y.

18 # az e, 3 S w 3 A { A 3 s ne 0 3 s 2 1z 3 0 0z 3 s 0, 3 2 ns,

19 3 E nH 6: 1 0, 3 E, 8 a 3Y. y Y 2.

20 # h, 4 n1 3 s 0, 3 E, j 3 y 3w2 3s 1 3S, 3 5.

21 # E j: 1 y aw 1 h, 3 0 s t 3w2, 3 e z z:

22 1 G j 3 1, a t a a awz .

23 # 1 e j, 3 az 3 2 ns, 3 E 8 j E E, 3 1z 3Y 2,

24 3 E 0 3w2 3 E: , 1 0, a S: 0 7 A S 2, 3 y e 2 S:

25 1 7 1 0 e w2 1 2, w 4 Y 0 4: a 4z 3Y, 3 y 1: A S 1 nH 1 w2, 5 a 32:

26 3 7, 1 0, 1 D 3 A A S, 2 D 4 2 0 1 3 2 y 2: 3 7 y a 2 2 3 4 1 Y A:

27 3 7 2 e E, 4 E A S 1 Y, 3 a nH s 1 Y:

28 t2 7 a 2 S, w S 1 D 0 1 Y, w a 1 w2 D 0, 3 0 sz a:

29 3 a s S 3 3a 2 S, 3 y A 1 w2 s y 1 D G, 3 y H 1 1 a a:

30 3 y 3A 1 D 1 Y , 36 l z , 3 1 D (h) e },

31 3 y E e 3 a e 1 w2, 4 3s 0 1 y 3 2 y 2 : 3 a 1 D 1 Y, 3 ze Y 2, 4 1 4.

32 # E j e: ce D G }, 4 a z e 2,

33 3 e 0, 3 e 2 az S e e 32 1 0, 3 1 y 2:

34 na 1 D G }, 4 1 e 2 1 : E az 3 A 32 , A : az a zw az .

35 # S j t Y 3S , E 3Y, 3 E 4: 32 1 0 0: 1, y a w2 3 s E E.

36 # 1 e a: 3 E, w2 1 Y 3w2, w 1 e: 3 e a e e, 3 0 s A. # 2 e a 0 1 a zw.

37 # h y, 3A 31z a t A, 3Y A 3w2 0 , 3 e 3w2 e, 3 0 h w a.

38 # h w ez j, 3 2 D a, 3 .

39 # h j 3 E: ce D, 4 2 y ez w2 t 2 a, 3 A 2 A t 2 h, 3 0 a 2 D Y 3w2. # A j 3 0 e s 5 Y.

40 # 0 jw e 1, 3 4, 0: j A a , S 0 Y.

41 # A 3 1z 2 e 3 E: E, A S h a 0 nH 6.

42 # A e, 3 nS, 3 s 1 3s 8 3S, 3 0 8 nH j, 3 h 3Y Y.

43 # a s j t ez, 3 3Y 2.

44 y E 0 e 2 Y j j h j 4 t 0.

26

1 # 0 e t 0z y 0, 0: E, j hz a 3af, sw 0.

2 # A y, 3 1 h j, 3 1 2 hz e 3a t }z, 3a j h j.

3 # 1z y 3af 4 sw 0 2, j s h. # 1 j, w 4 y 8 3w2 h,

4 3 A j z, 3 , w 4 y 0 38 jz:

5 3 A j w4, 3 1 , 3 a y, 3 aw s 1 h 1, e 0 3w2, 3 y a 1 a, 3 1 1z w4 3w2.

6 # tA j 3 E e e 3 e h y a wa, 0z: 2 1 0 y 0; # E e: 1 0.

7 # 0 j 3 e 1 0: 3 E, y s 0 1 a, 3 E 3w2 e e 3w2, 1 3 0 3w2 a w4 3w2.

8 # E e j: 2 D e A 2 y 2, 3 7 Y 32 e e 31, 3 2 3Y.

9 # E j e: a 3w2, w 2 e y 2 A Dz, 3 1 y;

10 # E j: 1 D, D 1 32, 32 e 3w2 1, 3 , 32 a 1 3 1:

11 y 2 t D 2 y 2 A Dz: 3 7 2 E t az 3w2 3 y h, 3 t1 2 .

12 # S j E 3 y h t az 3w2, 3 t0 : 3 4 1 32 , 3 s 1w, 2 a, w 0 t D E S.

13 # e j w4 0 3 A 2 3e, 3 0 y Y 4.

14 # A j 1, 3 1 E 0z: ta , 1; # tA 1 3 E: 2 2 32 h S;

15 # E j 1: y 32 2; 3 2, 2, }; 3 2 1 1 w2 S; w 1 31 t j 1 1 2 S:

16 3 a E (w2), 4 1 32: 1 D, w h e 2, s 0 2 S A Dz: 3 7 1, 4 E e 3 y h, 3w2;

17 # A y a j 3 E: 0 a e, a j; # E j: a 0, 0 2.

18 # E j: 2 0 A 2, 0 2; w 2 (2) 1; 3 az z a;

19 3 7 y 0 0 a 0w A w2: G ws S S, y 0 e S: h , 0z j 8 D, w 3a S e 1z e D, 0: 2, 0 H 6:

20 3 7 e 0 S e 8 e D, w 3h a } 3a 2 S, 3 0 h a a.

21 # E y: 1: 1z, a j, w Y 1 A, E A A S 8 n1 1 e e: yw 1, 3 1 0w w2.

22 # tA j 3 E: E, E e, 1 31 3 0 5:

23 3 D 1 y a 3w2 3 3w2: e z D e y 2, 3 2 2 S A Dz:

24 3 E, 1z A S e 1, aw 1z A S 8 D, 3 h S 3 4 S t sz a.

25 # E y j: e 2, a, 3 s 1 3 j 0. # t1 j y 0, y 1z E.

27

1 # E j e e, 0z: 7 Y e 31 y {, 3 y 2 a, yz 2 3e, 3 a y 3a E s }, 3 yz 38 2 3w2.

2 # A j 3 e H e 5 1, 3 4 y h a 2 ef.

3 # h j y ef, a 3 y 3w2 2 3 0 3w2, 3 j 3 2 3w2, a jz 3 e A a 1w.

4 # 1 y, w tE j ef, 3 2 Y (y) 3a 32.

5 # E j y: a 0 a 8 n1 1, a 2 31 t H 5 , 3 s aw: 3 y 1 a 0 a a 0;

6 # E 3Y y e 0 a: w2 a h 2 e a ezw E.

7 # h 2 j, s s j 3e, h c.

8 # a j 3 y 3w2 3 a s e 3 j, 3 E, S sz t y 3 2 3z:

9 3 a j e, 3 s h y 0 3 e: 3 a A, 3 yw 3 ns, 3 1 3 6, 3 az a y.

10 # E y j: 2 0 7; # E j y: 4 e 3 4 2 3 4 j:

11 3 y 0 3 e s h 4 1 ef, 0z: s ef a, 0: 1 j. # E a 3w2 6, s s j 3e.

12 # z j y w2, 0z: 1 1 }, 3 y 2 a .

28

1 # h 6 w4, 3 az 31 2 3h az }z. # E y j: z , w 0 3h a 2 3 y 2.

2 # E j y: aw 7 , 1 a 0. # E y j: a 1 (Y) a S 6.

3 # 1 , 3 a e e }, 3 0 32 fe a 3w2: 3 y 32 a 3 2 2 S.

4 # az 31 3 0 3 1z wa: 3 A y y }, 3 1z E.

5 # 1 y 2 31, 3 sz, 3 ez e 3w2 w2.

6 # 2 y D, 3 tA 3Y D , ke, 0.

7 # E y nH 6: 1 2 2 e, 3 0 e, 3 Y 3S. # 3w2 Y: E, A e H.

8 # hz y 3 ez 6 4, 3 4 a 3 A { 1, 3 1 0 3 E 4: y 2 e, 3 1 , 30 y .

9 # E 3Y A: E, 7 2 a , 36 2 y, aw 32 a 3 2 t 2, 3 y 2 0 y 2, 4 1 5;

10 # sz 4 y, 0z: 1 D, s S a 2 e.

11 # E A y: 2 y ; # E y: 1 1 .

12 # 1 A 1, 3 2 a e, 3 E A y: 2 S 1 32; 3 2 32 y.

13 # E 4 a: 0z, 2 2 1 32; # E 3Y A: 0 1 sz t 2.

14 # E 4: 2 a 32; # E 3Y (A): (1) y a s t 2, 3 e e s 0. # y, w e 1 (4), 3 2 E E e 3 1z 3Y.

15 # E 3Y 1: 2 y 32 S h 2; # E y: 2 w2, w 31 1 S, 3 G t2 t 2, 3 h E Y a 0, , ke: 3 7 a S, a 2, 2 2.

16 # E 1: 2 a S, D t2 t 2 3 h 1 1;

17 3 2 D , l D 0 e, 3 30 D a E 38 Y 1 3 a 5 1 Y j,

18 e y 32 a Dz 3 30 32 3w2 1, 0 a w2 2 D e e:

19 3 a D }z 0 y 31, 3 y 2 3 h 2 y 0, 3 0 } a D y 31.

20 # az y, 3 E s e, 3 sz w2 t e 1, 3 h Y e: w kE e e 0 3 2 0 Y.

21 # 1 A y, 3 1 32, w zez w2, 3 E Y: E, 7 y A S a w2, 3 1 y 2 y 2, 3 y e, 2 0 32:

22 3 7 y a 2 S, 3 Y 8 0 y , 3 , 3 y , w 4 y.

23 # s : 3 y 32 3w2 3 A, 3 y a 4, 3 A t 2, 3 a.

24 s 4 0z Y: 3 az, 3 A 5: 3 S Y 3 2, 3 3E 0,

25 3 E 8 y 3 8 3w2: 3 k0, 3 a 3 t0 0 .

29

1 # a 31 2 e, }z 1z H 4 e.

2 # H 31 8s a 3 hz, j 3 y 3w2 3s y.

3 # H 31 2 y 3y j; # E y 0 3e: e j a y S }, 4 h a j E 0 ; 3 0 e 0, t E 1 a w2 E.

4 # 0 h e H 31 3 0 3Y: 2 y, 3 1z E, 3 a 32 32 aw, 3 4 a a, 3 y : 3 1 1z e 1 Y; a e 1;

5 e 4 j, 3y 30 6, 0: 2 y hz 1, 3 j a 1;

6 # A y j 3 E 3Y: 1 D, w a 2 3 a 8 n1 1, 3 0 0 3 30 0 0 , 3 w 0 0, te 32 e ezw E, 8 n1 0 a 32 2:

7 3 7 1z 3 32 1, 3 1 A 8 n1 0 3e.

8 # E j y: 2 1 2; 3 2 32 e, t H E 8 0, 3 a w2 E, 3Y a H 1 w2 S;

9 # tA y j: , w a 2 8 n1 1 w G 9, H 31 0: 4 a a:

10 3 7 a aw 2 3 1 w2 s 0 3 31 , 3 a a, 3 E a 1 e e, w a 32 2 0: 3 a aw y, 3A a a, 3 31.

11 # a j a 3 y 3w2 t2 3 2 2 3e, 3 31 0 a e.

30

1 # h s j 3 1 3w2 a e e, 3 1 E 4 Y 3 a, 3 2 a 3 E 32 ne:

2 e 3 y e t a 1 1 y 2, 1, 3 t0 y 0.

3 # 1 j 3 y 3w2 a, 3 E, e s ne, h 4 3 h 4 3 1 4 e h.

4 # 1 j 3 y 3w2 a 0 3 az 0 1 1 Y az.

5 # 2 jw e h, a jz, 3 e hz A a 1w.

6 # j w2, w az 1 a 1 32, w A s A j H 1 3 e 1. # 1z j D 7 e,

7 3 E j af e h e: 2 3y. # E af 3y j.

8 # 2 j D, 0z: y 8 0 w2; 3 1 5; # E D: 2, w az 1 5 3 3sz 3a.

9 # 4 j a 3 e H e 1, 3 0 a 0 0, 0 az:

10 3 A h 2 e, e az, 5 0 8 w4 0 0 0.

11 # 0 y 3z , 3 32, 3 0 32 j, 3 a 3Y , 3 kE, 3 1 32 0:

12 3 a 3Y a 0, 3 kE, 3 1z y 3w2 e, w kE 3 2 2 2 6 3 2 0.

13 # E 3Y j: ty 32, 3 j 32 2; # E 3z: 4 a y jz, 3 a S 1 0, w 30 e E e e:

14 3 2 1 4 ef 3 1z 6 3 y, 3 a 0 ne.

15 # E 3Y j: e S 0 w2; # E: 1z 2 G, w e S 3 a S y 1 Y, 3 y z 0 w2.

16 (# sz 3Y j:) 3 E 32 naw, 3 E, j z h Y S 2, ky 3 1 3 a h 1, s t 2 3e 3 t 2 y.

17 # 1 1 j, 3 32 5 t a e 3 y: 3 ez t 1 y, a h w, 5 0 1 3 a.

18 # tS j 36 s j, 3 2 tS,

19 3 1 5 t a a 1, 3 t h, 3 a H 3 e 3 a , s, 3 2 j:

20 3 S j A 3 , 3 A 8 : 3 az e j.

21 # 1 j A H 1 az 32 8 j, 5 2 0 0, 3 30 j 3 1 5 1: 3 1 j j, 3 1 32 1.

22 # ta 2 y a 3 a t e a 1 j 3 : w 1 a, 1 5 t , 30 s, 0w j Y 2 3 0 3 sz.

23 # E j: 1, az , aw, A E D a 3 2 a, 3 E D 0 E e 2 y az:

24 3 2 y a e 1; w 1 a y: e a 3sw a, aw y a sw y, y sz.

25 # h t E w2 3 h, 3 h 3 a } a E w2.

26 # 1 j a, 3 A t h y 3 4 6, 0z: E, a e t h H D,

27 y fy 3 a 4 3 f0,

28 3 1 3 a, 3 3 3fj 3 ef,

29 3 a 3 e, 3 faf 3 1, 3 y 1 3 jz,

30 3 y yf 3 e 3 ,

31 3 y H, 3 A, 0 j aw a 3 y 3w2.

31

1 # 31 a }z, 3 a y } t A 3e, 3 a E.

2 # 0z 31 y 3 2 3w2, 3 1 31 wfa 3 a 3 y, h yw.

3 # z a y, 3 0 32 e y 2, 3 s h (y) 0.

4 # E y s ny 3w2: 3y e 0 3 1 z 4, 1 w j 3 3y S, 3 az . # s s ny 3w2, w sz w2. # S y e 0 3 E 2.

5 # 1 s ny 3w2, w y, 3 E 3 0 e 0 3 1.

6 # y 3 E h 3w2, 3 s ny 3w2, 3 2 y 3w2 e 0 yw.

7 # 1 y }, 5 8 w4 0 30 3 5 8 w4 0 oa, w a y }, 3 w y 3 h 3w2, 3 a a 3 a: 3 0 31 3 1z 1.

8 # h , 3 0 31 1 e, 3 0 y 3 2 h 3w2 az E,

9 3 1 32, 3 s ny 3w2, 3 t0 Y 3w2, 3 a e 3e w4 a ww 4 3 1 4:

10 3 1 ny 3w2 a, 3w2 y fa.

11 # h y j j, 1 31 y,

12 3 a 2 y 1, 3 30 2 0, 3 s y 3 wfa h 3w2 2 fa, 3 0 | j, 3 0 | aw:

13 3 s H 4, 3 0 | a j, 3 1z e j.