1

j a.

1

1 # h a y, 3 a h } D, 0: 2 h a e 0, a 1;

2 # E D: y h: E, a e y 3w2.

3 # E y mH a Y: h 0 e 0, 3 1z e: 3 Y 3 0 e 0. # 0 1 mH.

4 # h y, 3 E D e 3 e y 4: 3 31 5 e z2 hz e.

5 # 0 we e, 3 0z 1: 3 31 e 3 e.

6 # E we: 3 a 8 3w2, 3 32, 3 t0 6 y 3w2 3 6 0 3w2.

7 # E we: 1z 1 0 6 y 4 3 6 0 4, 3 h a (t 1) 8 e e: u5 1, aw e G. # 0 32 r1, 3 aw.

8 # a h { r1, 3 s 32, 3 1 32 A, 3 a 0 ne.

9 # 1 0 h { a e y 0 4 3 a.

10 # 0 y e y H. # 3h H 2: 4z H e f0-e: 3 1 j 3 a 3 fj, 0 3aw.

11 # 0 ty y j: 4z j e fe, a 1.

12 # E e: 4 1 a 1 3 0 32, a 3Y a e 2 Y.

13 # S 32 f1 h e a e 3, 3 E 3Y e a e 2 Y.

14 # h A t1 4, 3 1 5 f1 1 nA w2 A, 3 a (s) ns, 3 s ns: e 4 ta S 32. # E 4 e: 0 4;

15 # E 3Y a: a 2 e: w e 4 ta 32 S, a 3 3H z. # E 4 e e 3S 3H h 3 3H 1.

16 # h f0 e, wme, 0 t a j H { h y 4 y 30 0, 3 0, 3 1z 2.

17 # 0 y mH a 1, 3 32 e y ef, 3 1 32: 3 a 4z a e.

18 # S y a 3 3S, 3 H 3 3w2, 3 H 3 3w2, 3 H 3 1z 3w2.

19 # s D y. # S 0, w 0 1 y 30, E a A 5, 3 6 Bz s 6.

20 # a e H, 0 wme: 3 aw 2 a H 3a, 3 3A ty 2 h 3aw.

21 # e y r1 3a h jw, 3 s e 2 r1 a w2 E.

22 # 0 h w6 3 j f1: 3 D s 1.

23 # 1z, 3 s (h Hw) f1: 4z e a y.

24 # 1 y y 3s 38 a, 3 32 3 0 3Y: 2 a 0 a, 3 1 0 1.

25 # A 5 0 a: 3 1 a A, y 3 0 3w2 t1.

26 # t1 y e 1, 3 A aw a, 3 A 4z 3Y y: E 4z 3Y a E w2.

27 # 2 j fa, 4 4 f a, E e 3w2, E e (B) 3w2, E fa, E e 3w2, E y H, E e 3w2, E y a, E e 3w2, E e 3w2, 3 y H, E e 3w2 3 e 3w2. # A e 1 2 e.

28 # h 3A 1z }, 3 2 e a: 3a 3A 32.

29 # 3e 3A e y e: 3 s e 3w2 e, 3 h 3Y a.

30 # H 3A y H 3 y a: 3 1z e 4 3 h 3Y a.

31 # 1 3A y H, (3 h 3Y a,) y H, y H, y a 3 j, 3 4 3 e 3 H.

32 # 1z 1 e yw 2 (0), E 0 3a 32.

33 # fj 3A y f, E y fa: 3 1z fj e yw 2 (e): y f 3 fa h 3Y a.

34 # 2 e h aw , w 2 5 1 30.

35 # A e 1 e, 3 B 3 6, mH 3 j: 3 z A 0 Hz e, 3 h 3Y a.

36 # e e t 0 jz, t a 3 h.

2

1 # h G D t a a 3 f1 3 0 }, 3 E 6: l D: 30 a 38 3, 3 0 a e, 4 sz n1 a a a: 3 0: 2 w2, 4 a, :

2 3 2 a s 2 e, E H 4 ez, 3zz 4 1, 3 n6 4 a: 3 y a w2, w 1:

3 3 : Y 1 j, 5 3a, E tY 4 t A aw, 3 y a e, 3 0 4 y a a.

4 # h 3A 0 G D A B H }, 3 0 1 a 0, 3 az.

5 # w2 a az 4z Y a: 3 0 aw D.

6 # t2 y 1, 3 t0 h } j 0 3 j E e.

7 # 0 1 D 6 yw 3 6 , 31 1 H 6 y, 31 E D 1, 4 2 }.

8 # az y h v1 a D, h A 3 z2 .

9 # 0 32 z 3w2 ffe, 3e, t 2 a:

10 3 e 0 w4 1z n1 6. # A 0 j 1, 5 a D 3 , 4 2 }.

11 # 1 h } 0 8 D 3 1 a,

12 3 a D G n1 1, 3e 5 38 2 3, 3 0 8 H 3h, t H kh, 5 w4 4, 3 1z 5: 3 D,

13 3 a 32, 3 1 a 3 aw.

14 # z D }z 3 E 32 y s, 3 1 5: 3 tE 5 y H 4, 5 w4 4, 3 0 Y a 8 e H 1, 1 a.

15 # A Dz s 1 z, l D 3 sz D 5, 3 0 5 w2.

16 # a (5) D 6, 3 3a 5 D t 2 s |.

17 3 j y, w 1 8 H 3h 3 1z 5, 3 D: 3 1z 2 0w, y 1 n2 4 y a D: 1 aw.

18 # w a 5 D j, 3 s D e, 3 E | t 2 H 4 6 2: w 1z D t az 4, t A 1 S 3 s |.

19 # h 3A a S, 3 taz, 3 a az a n1 1, 3y 8 H 3h 1 5 3 sz 5: t0 a 1 3 t1 t j 1 0.

20 # z D }z 3 E: e a 0 e 0, 30 n1 4, 3 y a w2,

21 3 Y 3a y t A 4 t 1 khw, 5 a y h v1 2 3 ,

22 4 3a 1 }z, s y D 1 e, 1 n2 4, 32 2.

23 # a D kh 31 4 0, 3 E 4 y y.

3

1 # kh, a D, 3y 4 }z, z a a,

2 0w a H H }, 4 1 | a, na 5 e 4 4:

3 s 0 3e, 3 2 e 3 Hz, 3 3ve y a t 2 a-3H waf.

4 # h 3y 4 }z, , y a D, n1 4 0 wme.

5 # h } a e 3 e, 3 e 3 e, 3 3ve 3 e 3 e,

6 3 s 1 4 2, 3 1 a H 4, 3 1 H 4.

7 # 1 h } 0 8 D 3 h D G 2, 3 1 a 3 a.

8 # z D }z 3 E 5 y fe S a z: 3 0 h } fe .

9 # 1 h } D. # a D 1z }, 3 E 5, f1, h e a e 3 3w2.

10 # h e D, 3 2 }z. # 3h a fe: 3 E D y 3w2 fe S , 3 1z A 3w2 8 fe.

11 # h 0 S hz . # f1 h e.

12 # 1 h } 1 0 8 D: 3 2 D 3H S waz }z, e 1 0 8 D.

13 # A h w6 3 1w: 3 4, 3 2 }z, 3 S a j.

14 # 0 h } 3H 2 wa naz.

15 # 1 h } D: 3 a 5 D 1z, H h az, h j, y ny: 3 a h } a 0 3w2 3H 2 wa.

16 # 2 H 0 no1, s 31 A 3w2, 3 s 32 8 1 e.

17 # 4, 3 E a 3H 2 wa: 3H y e w2.

18 # h 3A A H S a, 3 tA s a:

19 3 3H 1z t w 5 a. # E H: 0 4 a, 2. # E 3H Y: 2. # tA t 2 s 8 1.

20 # H 1 Y. e s 0 e 31. # E H: 0 9 , 2. # A 3H 0 18 3w2.

21 # h 3A A, 3 E H y 2, 3 3E 0, 4 8 0 3w2 h, 3 E e 3H:

22 3 1 3 s , 3 2 y , w 3E A 38 e 3w2, (3 3h 2).

23 # 3h H 0, 3 0 y, 3 2 1 0 0 3 2,

24 3 a 3h. # 2 3w2 0 3 , 3 E, 1 0 1, 3 : 3A e 1 te 0;

25 # a 0 1z: 3 E, h taz 1 0. # s 1, 3 t0: 3 E, 1 4 1 2 e.

26 # H ez A az, 3 sw e: e w, 3 ez Hf.

27 # h 3A 1 H e }, 3 2 0 3e: 3 0 1 2 h }, 3 0 8 1.

28 # E 6: 31 8 2, w E D G 2 az waz y az. # 30 8 3w2, 3 s 0 oa waz, 3 31 y 1 2.

29 # 31 wa 2 ez w ez hz e, 0, 5 1, 3 s y 1: 3 31 y ez.

30 # 1z wa 0 e 8 y }, 3 h 0 S z : 3 2 5 H 0 .

31 # e A a h af: 3 32 3ew e H e a 0: 3 E 3 e }z.

4

1 # 1 h } 1 0 8 D: 3 H .

2 # tE 5 D y j S a, 4 a H. # 0 1 3w2 a, 3 0 s Hf khw.

3 # 1 h } D, w ez H 1 s 3Y: 3 0 0 }z w2 az.

4 # H, A 0, A Hf, S s } 2 ez:

5 3 S s 8 j H Y a 3 Y f1, 3e: 3 a h } e aw y.

6 # A H, 3 A a h ez 38 e fj, 3 E Y: D G }; 3 0 0 fH, 3 0 0 ez hz e t H fj 3 t H H:

7 3 Y e H a 0 1 j, 3 1 3w2, 3 0 (H) 3w2, 3 a 32 y .

8 # E e a: 0 0, Y, 3 0 0, Y: w E, 0 D G 0.

9 # E H Y: 3y Y 0: na , w y a 2, 2 4: e y e a D a. # A H 3 0 a a.

10 # A a H 3 fj a, 3 0 8 3w2 ez hz e, 3 4 1 H.

11 # e e t1z t e 3 t H wa, wme: 3 E y 2 8 y a, 4 4 e.

12 # 1 a, w h a h e 0 fH.

13 # A a 1 , ez H 1 , 3 1 5 1, t Hf khw e H.

14 # E H a: a, w e e, E D a y 2, E D 3h 8 0. # 1 a 2 fH, 3 ez hz e 8 3w2.

15 # E D a 3 1 3w2 3 e 0 3w2 A 8 a. # 1 a 1 S 3 E a 1.

16 # a s 8 1 3w2 3 8 A, a a khw. # E e 0 a A: az 31.

17 # a E a 1 y 1, 2 e e: w 1 s Y j e H 3 Y 0 e e.

18 # 3h 1 a 3 E Y: 1z, 1 0, 1z , 0z. # 1z e y: 3 2 32 ne e.

19 # E a e: 0 S aw 2, w a. # t2 e, 3 2 32, 3 2 32.

20 # E e a: a e y, 3 y 2 1 , 3 0 S, 3 e: 4 y; 3 e: .

21 # S 1, A e, 0 y, 3 S a y 2, 3 1 Y 1w, 3 2 0 a 3w2, 3 E 2: 3 e yz a, 3 4.

22 # E, a s a. # 3h 1 3Y 3 E 3Y: 2, 3 Y y, 30 2 4. # 1 e, 3 E, a a e, 3 0 a 3w2.

23 # 2 D G 0 e j S az 8 6 }:

24 3 a A H } s, 3 1z j S a, 0 31 32.

5

1 # H 3 a h e 0 e, 3 E:

2 A a H }, e j, 1 D.

3 h, a, 3 1, : D 2 3 2 G }.

4 D, 30 e t j, A az t A 3H, S zez, 3 e 1z, 3 w4 3a 0:

5 0 0z t A D 3wJ, az A t A D G }.

6 6 a h af, 6 1, E, 3 30 6 6, 3 30 6 1:

7 y }, 0 A H, 0 A a }:

8 3a 0 H, w , A a a ze: 1 k1z, E E hz hz }.

9 e E 1z }: 1 j, 1 D.

10 $z ns y, 3 s 1, 3 s 6 0w, a.

11 a e sz: aw s a. D, 2 }: A 0z a 1 D.

12 a, a, H: a, a, 0 : a, a, 3 2 0, h e.

13 A 1z 1 3w2: D 2 z 2.

14 1 31 1 5 1: a 0 j 1 1: t 2 j 0 y, 3 t H sz 1 az 1.

15 # a H 3 a: aw a t2 1 1, 1z 1w, 6 3z e.

16 y 2 1 few, h a a 2 1z 6z; 1z 3z e.

17 a, 8 nY Y oa 1z: 3 a, y a e; 1 A e 1, 3 e 1 1z.

18 H, 1 1 y 2 e: 3 fj a A.

19 # 0 Y a, 3 1z, A a a a fa, 2 w2: 0 A s.

20 T E 1z , t 1 w2 1z a.

21 e H 3e 5, e j, e H: e 32 A S 1z.

22 A t0z wh Hz t az 1 3w2.

23 a H, E G D, s 1 y e, w 0 0 D, 0 (D) 1.

24 1z a 1, A e e, t e y 1z:

25 2 2 S, 3 E 3Y 2 a: y E a a:

26 y 2 Y E, 3 1 2 a 0, 3 2 a: 2 Y 3w2, 3 2, E z 3w2:

27 Y a 3S 1z: E e, 3 0 3S, 3 aw E .

28 N0 a a a, n0 e, 2 e 1 3w2 2; y e 6 1 3w2;

29 y a 3S ta 4, 3 A ta A :

30 s 3w2 s wh, a H Y y 1; wh aw a, wh aw 1z, a 3e, h 3w2 wh.

31 aw 1 2 2 2, D: 3 1z 32, 0 0 1 e.

32 # h 0 S hz .

6

1 # 1 h } 0 8 D, 3 E 5 D y a e .

2 # 1z A az }z: 3 1 h } t A az a 3 e 3 h.

3 # h 3A z y }, 3 a a 3 1 3 h 0, 3 a 2,

4 3 az 1, 3 s 2 6z, 0 1 a: 3 s S 1w }, 3 a 3 A 3 nA:

5 w a 3 0 4 a, 3 y 4 a, 3 a w y 0, 3 B 3 1w 4 s A: 3 a e } 1 5.

6 # A } w2 t A az.

7 # 1 h } D: 3 h 3A 1 h } D a a,

8 3 A D y b0 H }, 3 E 5: l D G }: 4 3h a 38 3, 3 30 a 38 0 0:

9 3 3a a t 2 3z 3 t 2 a a: 3 3a | t A aw, 3 a a e 4,

10 3 0 a: 4 D G a, 0z H e, 1 2 E 2 4: 3 y a w2.

11 # 1 G D, 3 8 y, 4 4 3af, 4 h wa nA 3J. # H h 3w2 a 1 3w2, a t A az.

12 # k1z 3Y G D 3 E Y: D 0, 1 .

13 # E Y H: , D 0: 3 4 D a, 3 y 0 2 z ; 3 y A 3w2, 36 a n2 a, 0: 38 3 3E a D; 3 7 te a D 3 E a y a.

14 # 2 G D 3 E 3Y: 32 e e, 3 e }z t 2 a: 3 E, a S.

15 # E Y H: , D, 0 Y }z; E, hz S y j, 3 4 j Y nA w2.

16 # E Y D: e y 0, 3 3e a w y 31.

17 # E Y H: 3 0 a 8 n1 1, 3 1 e a, w 2 0 0:

18 t2 t1, 0 2 , 3 Y e 2, 3 Y 8 0. # E: 4, e, 0 1z 2.

19 # H 1, 3 2 0 t 0, 3 e J 2 0w, 3 zA 2 0, 3 3Y S e: 3 3E Y 8 y, 3 1z.

20 # E Y G D: 2 zA 3 Bz, 3 2 a w, 3 3Y 18 3j. # 2 aw.

21 # E G D e A, 4 3w2, 3 yz zH 3 w B: 3 z 38 a, 3 zE zA 3 0: 3 G D t1 t ne 3w2.

22 # 1 H, w G 4 D, 3 E H: 2 , D, D, w 1 G Dz e Y.

23 # E 3Y D: 1 , 0z, .

24 # A aw H e D, 3 A 32 1 D, a E w2, 3E y 3Y 3af nA 3J.

25 # h Y 0, 3 E 3Y D: 2 A a (t H) nA w2, 3 A a 2 , 3 1 na a, 4 4 nA w2, 3 a, w2, e:

26 3 1 na D G Y k1z Y (2) wJ 1: 3 0 A a 3 e 1z e a, 4 e.

27 # S H ez e t H 1, 3 2, 3Y D. # h w sz 0 nA w2 3 e a, 4 1 2, 3 2 0.

28 # y y a y: 3 E, 0 na a, 3 a w2 , 3 1 A a e e na e.

29 # E y 1 Y: 2 2 e 2; # a 3 3a, 3 a, w H h wa 2 e 2.

30 # 0 y a wa: 32 h 2, 3 , w A na a 3 w E a 8 1.

31 # E wa 1 a 2: 3A 2 7 y 0 a; 32 2 32 E; 4 2 2 1, yz: G 4, 1 , w A na 3w2.

32 # A 32 0 e a, 0z: t1 e a, w A na 3w2.

33 # e a 3 1 3 h 0w 0z y, 3 0 (Y), 3 1z 1 e.

34 # 9 2 H, 3 2 0, 3 2 e 8 3w2.

35 # A 2 Y j, 3 az 3 e 8 3w2. e A 2 1 3 H 3 fj, 3 0 5.

36 # E H G: 2 a 0 e }z, l 32,

37 E, Y 2 : 3 y A 0, 3 e 2 y, , w e 0 e }z, l 32.

38 # h aw: 3 a H y, 3 32 2, 3 3E A 38 A, 30 nj 2.

39 # E H G: z S S, 3 0 3E 31, 3 3Y 3E 31 0: y y 0w, 3 e 2 y A.

40 # 2 G aw 2 0: 3 h y 0w, 3 e 2 h A.

7

1 # y a, e 4 H, 3 2 1 5 1, 3 1z 30 a: 3 0 a 3 1 s 3Y 0 wE af-wE 1.

2 # E D H: 0 1 5 0, w2 a a a y 4, A az } S, 0z: A S e z:

3 3 7 2 1, 0z: 2 z1 3 a, 1z 3 t1 t 2 a. # 1z t j az hz, 3 ez hz az.

4 # E D H: 3E 1 0 y: 2 | 0, 3 3Y 5 aw: 3 y 30 Y , e 4 0, 0 0 0: 3 s 30 Y , e 0 0, 0 0 0.

5 # E 1 0, 3 E D H: s 4 0 h 1 t 2, 0 e, a 32 n0: 3 s 4 w e 1, t2 32 n0.

6 # h 2 0 a h 1 e: 3 2 a 1 1z w 1 0.

7 # E D H: 2 6 e a 0 Y a, 3 a a y 2: 3 2 1 0, j E.

8 # s a t j y 2 3 0 : 3 s y } t2 0 y 2, 1 e A: 0 a s 1 3w2 1.

9 # h Y 0, 3 E Y D: a 1 t1 0w 0, w a 5 y 2:

10 3 1z 2 1, 1 2 3 A a 0 0,

11 3 h, 2 0: 3 e sz y 2, 3 1 0. # 1 a 3 A a 3w2 a zsw, 5 h .

12 # a 3 1 3 2 h 0w s 1 w y 0, 3 1w 4 s A, s w 0 2 0.

13 # 1 H, 3 E, y 0 0 Y, 3 E: e 0 30 1, 3 E, sz a, 3 1z y a, 3 2 5, 3 2 5, 3 E y.

14 # tA 0 3w2 3 E: (E ), e H h wa y }: E G y 3w2 a 3 e 0.

15 # h w h H A 3 e 3w2, 3 1z D, 3 1z 0 } 3 E: a, w E D y az 0 a.

16 # 2 1 e 2 , 3 E 0 y B, 3 0 2, 3 2 0w,

17 3 E 5: E 1, 3 a 1: 3 E, 1 a A, 3 y 2, a 1:

18 3 2 0, 3 2 5 0, y 3 2 0 w4 w2 A, 3 e: (e) G 3 H.

19 # 1 H 3 2 e 5 1 a A a a ez: 3 e 1 y, 3 1 0, 3 1 0 5 a 4.

20 # 1 2 0 3 1 0, 3 a a 1 2, 3 h a 4 0, s 1: 3 1: e D 3 H.

21 # a j w4 A: 3 zez e 0, 3 1, 3 0.

22 # 1 1 H: 3 2 D e y 0 3w2 e , 3 E 0 fe, 3 az 2 y 3 af.

23 # 1 y } t fj 3 t 1 3 t w2 j, 3 a 8 a.

24 # A 2 H 2 0 3e, 0z: 1 a 3 1 5 0 fA 3 oa. # A s y 3e, 3 8ts 0 fA 3 oa,

25 3 A z 䳆z, 1 3 1: 3 1 1 y, 3 1 1 1: 3 a a, 3 Y 1 3 1 0 H t z 2 oa.

8

1 # 0 H y 31: 2 E 1 32 a, w a 32 a, 3A 1 a a; # sz 1 1w.

2 # E 6 (H): 2 1 7 2; y e 3e, e a a e;

3 y a E D 䳆, 1 3 1: 3 2 0 1 2; A 1z y 4 t w2, 3A 0 5 0 E.

4 # 1 H oa, 3 e a 3 5 1 1 e, 3 e s.

5 # E 1 w6f: 1 1 1 6 5 0, w y: 2 8 e 3 a, e a.

6 # 0 Hf: 3A A e 3 a 7 e, w 1 0 6 ;

7 # E H: aw: 3A a D e 3 a y 2, Y H az e h 3 a.

8 # h ty 1 3 0 6 a. # ta 3Y y 6, ta 3Y y Hf.

9 # E H 1 6, 0z: 3A yz 1, a 0 e.

10 # e 3 a h a, 3 0 4 1 zaz hz (e) az t w2 A H 0: 3 e s 2 3 az hz e a ny.

11 # h H e y y t 0w sw a 3 a: 3 32 0, 0 s e.

12 # 0 e 3 a: 3 A 8 4, 3 A 䳆z, e 3 a, 3 e 0 4 zE.

13 # 1z H h wa t a e 0 0,

14 3 t e Hf 3 2 32: 3 A t w2 3A ze Hf 3 4, 1z 3 2 e.

15 # 1 H z1 w6f 3 E 5: E, e 3 a, 4 a 1 S, 0: 3A A e 3 a 7 e, w 1 1 6 yz ;

16 # S 3 B a, 3 e t h 3 2, 3 E 4 y w6f:

17 3 0 1 A, 3 32 y z.

18 # E e 3 a: 2 y, 5 31 fH; # : 2, aw n2, 0 2 32 5, w 0 H e.

19 # E H: az 3 h a S y: 1 D, h 1 5, 1 h a.

20 # E fe e Y: a j 5. # 3E A w2: E sz, w a s.

21 # E e 3 a: a u5 2, 3 1z a: E w y 1 3w2. # A H, 3 2 e 3 a: 3 S 1z, hz 1w 4.

22 # 0 y } H: a 3 2, 3 h 2, 3 h H 1, w 2 a 32 a t 2 a.

23 # E 6 H: 8wa a, 3 8wa h 0 a: D a.

24 # E 6 H: Y a ez, 3 a s y s t w2: w (0) s 5, E az s.

25 # 0: 1 1. # E 1, 3 0 Y y s t w2.

26 # h h, 5 32, hz 3 e H a, 1 3 1 (*3Hf), 3 1 s, e a, 3 e h, hz 1w 4.

27 # 2 t 1 H 3y [e.: 3wj, e.: a.], 3 a 32 a e 3af. # 2 e } e aw: 3 h H 3 Y 3w2 0 a.

28 # 1z a 8 6 }, 3 1 1 2 S. # h 0 S hz , 6 Hw.

29 # 4 a h wa, 3 Y e.

30 # H h ez H, 3e t e 3w2, w 2 s H 3Y.

31 # 0 3w2 j 3 S 2 3Y h, 3 E 4z 3Y e.

32 # H h wa a a, 3 ez 0 wa nA w2, 3af, nA 3j.

33 # h 3A H, 3 1z h } 3 1 8 j, 3 1 jf , 5 y 0:

34 3 zy h } D G w2, 3aw 5 38 2 4 e:

35 3 1 1 0 a, e 4 H, e h 3w2, 4 2 }.

9

1 # 0 e h a me a a S 3 0 6 3 Y 0 0 nA a S, 0z:

2 0 e me: 2 y a, 4 a 1z 1 B H aw, 32 a y 31; 3 z1, w 0 a 3 0 a 4 .

3 # 0 az a 3w2 e e me A . # 1z e 4 8 e, 0 : a a 4.

4 # a 3Y ez e t 0 jf: 3 S 4 e e a 3 az, 3 0 8 3w2.

5 # 1 0 nA w2 3af, 3 32 a 2, h aw, ez e, a 31, 3 az wfa h a 3, E hz.

6 # az 2 y me 3 e 0 a, 3 0, 3 a e e y a, 4 me.

7 # wfa, 3 0, 3 A 2 j: 3 1 a 0, 3 A, 3 E 5: y E, y me, 3 h a G.

8 #y 30 A a S 3 a: y a a.

9 # E 5 a: 3A a y 2, 4 a G 3 , Y a;

10 # 0 A 0: 2, a 8 a.

11 # E 5 0: 3A a 2 a 3 0 0 j, Y a;

12 # 0 A a: 2, y a a.

13 # E 5 A az: 3A a 2 E, s G 3 , Y a;

14 # 0 A e: 2, y a a.

15 # E e a: 4 y S E 8 a, 1 3 1 8 2: 2, 3h 38 ez 3 s e z.

16 # 7 4 3 e 1, 3 a e e, 3 a 1 a 3 0 3w2, 3 s 2 3w2 1 3Y,

17 A ne 0 a, 3 e y 2 Y, 3 3a a t 2 a:

18 3 2 a 0 nA w2 e 3 31 h 3w2, ez e, 31 a, 3 a e e h h 3w2 8 { j, w a a 4:

19 3 4 3 e 1 a 3 0 3w2 e, e 2 y, 3 1z e, 3 0 a 1z:

20 2, 3h t e 3 s y 3 0 H: 3 3h t e j 3 t 0 Hz 3 s e.

21 # 3E wfa, 3 E, 3 0 1, 3 1z aw t A e a w2.

22 # A e } 2 B.

23 # A G y 0 Y e 3 Y { j: 3 az y j 0 e,

24 4 2 a 1z H a 3 H 4 1 e a 4, 4 2 5, 3 y , w 1 y 3w2 31 a 2:

25 3 a a y j 0, 3 s 3y 6 2. # 1z E e.

26 # 1 a h e 3 az 3w2, 3 0 j, 3 a 2 y j:

27 3 30 2, 3 a a , 3 30, 3 1 1: 3 1 a H 1, 3 k0 3 1, y e.

28 # E a h e: 2 4 e, 3 2 4 h me, w 0 3Y; h a, 3 y a 3w2 a 3w2 { 3H nA mez; 3 2 4 0 3Y;

29 3 2 a 1 y 2; 3 a e, 3 Y e: 0 1 2, 3 3h.

30 # h y s a A a h e, 3 z :

31 3 A 2 e w4, 0z: E, a h e 3 az 3w2 0 me, 3 E, j s S a:

32 3 7 a 0 2 3 1 5 0, 3 s yz :

33 3 y aw, 3A h 0, y 3 sz a: 3 E, 0 3 1 5 1 3h , 3 1 3Y, 31w 0 A S.

34 # A e 3 2 1, 5 1, 0, 3 0 me h .

35 # h y, 3 3h a h e 3 A 8 e a a. # A e 3 1, 5 1, t a.

36 # 1 a h e 1 3 E y: E, 0 j 30 H 0. # E Y y: 0 2 1 w y.

37 # 2 3E a 0 3 E: E, 1 30z 0 t 2 2, 3 0 31 4 e a wj.

38 # E Y y: 3 y 7 A Hz: 2 4 e, w 0 3Y; j y 1, 2 0 32; 3h u5 7, 3 1z 1 4.

39 # 3h a 8 y m1, 3 1z 1 e:

40 3 A 32 e, 3 E t A 3w2: 3 0 0 a a a.

41 # 1 e j: 3 y 3A a 3 a 3w2, y me.

42 # h y, 3 30 1 0, 3 e:

43 3 S j, 3 2 5 2 , 3 s : 3 1, 3 E, 1 30 38 a, 3 A S, 3 32 5.

44 # e 3 , 5 1, z0z 3 a e a a: 3 sz , , 3 31 |.

45 e a a e e 0, 3 S a, 3 1 5 e 32, 3 2 a, 3 z e 0.

46 # h E 2 y A mez 3 0 e 0 (0) fjf.

47 # 1z e, w az 2 y A me.

48 # h e 0 H a 3 2 1, 5 1: 3 S e 1 y 2, 3 E t e, 3 1 5, 3 2 a 2: 3 E 1 5 1: 4 1 S s, 1 0w 3 .

49 # 0 2 1 Bz 3 s, 3 0 8 e, 3 1 h, 3 1 1 h ne: 3 30 2 1 A me hz e 3 e.

50 # 4 e f1 3 s 32, 3 S 32:

51 3 0 e a, 3 0 Y 2 y 3 2 3 2 B a, 3 1z, 3 0 0 A:

52 3 1 e A, 3 1z 3Y: 3 2 e H A, 4 1 32 ne:

53 3 e A 31 0 0 Y e, 3 2 3Y ez:

54 3 2 0w e s y 3w2 3 E 3Y: 32 e 0 3 j S, y, w A 2 32. # E 32 3w2, 3 .

55 # 1 y }, w e: 3 t0 j E .

56 # E G 2 e, 4 2 nY Y, 1 ez a 1:

57 3 s 0 e me 2 G 6 4: 3 h S s wfa h az.

10

1 # A e 2 }z fwA h 2, h a nA 3w2, y t a: 3 e s j 3e,

2 3 2 }z az 2, 3 , 3 e h j.

3 # A e j j, 3 2 }z az A:

4 3 h 3Y h 1z A 4z 1z y n: 3 a 5 1z A: 3 a 5 a jw, a e, 5 y 2 a:

5 3 j, 3 e h H.

6 # 1 h } 1 0 8 D 3 1 j 3 Hf 3 H 3 H w6 3 H w 3 H H H 3 H 3ew: 3 a D 3 0 3Y.

7 # z D }z 3 E 5 y mj 3 y H H.

8 # 0, 3 1 H } 2 ez naz , H }, 5 8 nY Y oa 2 e 4 a.

9 # 0 h w6 oa a y 3 j 3 0 3e: 3 e h h } w2.

10 # 1 h } D, 0: 1 , w a G a 3 0 j.

11 # E D H }: t 3 3 t e 3 t H H 3 t mj

12 3 t Hz 3 t 1 3 t a, 5 1 a, 3 1 , 3 70 2 t 2 4;

13 h a E 3 0 H 36: w2 a Y c2 a:

14 31 3 j H, 5 3a , 3 j y 2 ez 0 az.

15 # h } D: 1, 2 2 a Y, 31w 0 8 n1 1: 0 3a a e e.

16 # 30 0 6z t 2 2 3 1 D 31: 3 z 7A 3w2 e }.

17 # 0 h w6, 3 1z a: 3 az 3 h }, 3 1z .

18 # 1 a j 1 Y: y, 4 a 1z 2 H, 0 y s B y a.

11

1 # s fa jz 1 : 3 0 h h 2 1, 2 a faz.

2 # 2 A a H 3Y: 3 a h 2 3 3a faz, 3 0 3Y: Y nA aw, w h 2 yz 32 2.

3 # tE fa t A a S 3 1z 2 H: 3 az fa y a, 3 a 1.

4 # h e 1, 3 a h w6 }z.

5 # 3A a h w6 }z, 3 0 B aw s faz t 2 H,

6 3 0 fa: 2 3 y a a, 3 1z h w6.

7 # E fa : h 1 S, 3 3a S 38 0 nA w2, 3 t1 S t 2; 3 2 0 7, 3A y 8;

8 # 0 B a fa: w2 a 7 0 , 0 a, 3 1z h w6: 3 y a s B y a.

9 # E fa aw: a S 1z h w6, 3 a 5 D 0, 3 a y s;

10 # 0 B a fa: D y 0 Y a, 0 Y aw 1.

11 # 0 fa a, 3 a 32 1 8 0 Y 3 sz: 3 0 fa A 8 D .

12 # A fa 2 2 H H, 0z: 2 3 , w e 32 a 2 e;

13 # E a H H H fa: w S } e 2, 3A 3h 38 3, t H a 0 3 oa: 3 7 2 5 1, 3 tY.

14 # 1z 2 fa. # 2 3E fa, 3 A 2 2 H H, 3 0 3Y:

15 aw 0 fa: S } 2 wa 3 2 H H,

16 e 3A 3a 38 3, 0 } h 0z aw, 3 1 a:

17 3 A } 2 2 3H, 0z: Y e 2: 3 y a 3H: a A 3 2 wa, 3 : 3 } a:

18 3 4 h, 3 h e 3H 3 e wa, 3 1 0 0 2 wa, 3 1z 8 nY Y H, 3 1 w, w H s wa:

19 3 A } 2 H 2 e, 2 3H, 3 E Y }: e 2 e aw:

20 3 H } 2 w 6, 3 A H 1 , 3 1z a, 3 A }z:

21 3 E D G } H 3 1 3w2 y }z, 3 32 5:

22 3 } 2 e e yw 2 0: 3 S e e t H a 0, 3 t h oa:

23 3 7 D G } 3A e t A j 1 }z, 3 h 0 32;

24 2, 31w E H 0 0, : , 5 3A D G a t A aw, 2 :

25 3 7 3A y 32 2 a h H, S waz; a sz }, 32 1z A 32;

26 3A 1z } 3H 3 3w2, 3 1 3 3w2, 3 , 5 oa, 1 , 3 2 3a 32 4 ez ;

27 1 , 3 2 1 0 2, 1z S: y D s e Y 6 } 3 Y 6 w6.

28 # y a H H e fa, a Y.

29 # h fa D, 3 e a 3 j, 3 e Y a, 3 t 2 a 4 Y H H.

30 # A fa D 3 E: a a h w6 y 2,

31 3 y 3s, 4 3h 38 a 0 w2 , 3A yz 1 t H H, 3 y D, 3 Y 32 e.

32 # 1 fa H w6 a S: 3 E | D y 3w2

33 3 32 5 t 1, 0 2 jf, az H, 3 a ez aw, 1 w2. # e h h w6 8 e H }.

34 # 1 fa Y 0 0: 3 E, e 3w2 3a 3w2 m 3 6: 3 S s 30 3Y 1: 3 3Y h, jz e, 3S.

35 # h 3A 1 5 a, A 6 3 E: q, 2 S, a 1 S 32: 3 2 7 a A 32 8 n1 1: t0 A S D 3 Y s 1.

36 # E Y: , te 32 A D, 2 , 3h 3 1, e 2 D e H 6 t H H.

37 # E nY Y: 2, 0, E 0: a S A Bz, Y 3 h 0 3 az w2 3 6 2.

38 # E: 32. # t2 5 A Bz: 3 4 A 3 6 3S, 3 az w2 a.

39 # h 2 Bz, 3 1z nY Y: 3 2 e 0, 4 az: 3 S A y. # h }:

40 t j j 3a 1 } a e faz j h 6 .

12

1 # az y 31 3 0 j, 3 fa: 2 1 32 1z h w6, 3 a a 32 32 0; 0 0 0 e ne.

2 # E 6 fa: 3 2 3 1 2, 3 h w6 1 E w2: 3 a a, 3 3a E t 2 4:

3 3 1, w s aw, 3 1 y 2 y 2, 3 0 H w6, 3 E | D y 2: 3 y 0 e, 1 z S;

4 # A fa y 3 1z 3e: 3 31 y a 3e, e 0: t 3e, 2 a 3e 3 j.

5 # s a 0 oa 3ew. # h 3A t 3e: e: 3 0 5 y a: 3a t 3e 2; # : .

6 # 5: h, a. # a 2 aw: 3 3a 5, 3 a 0w oa: 3 0 2 ez t 3e hz 3 hz.

7 # 2 fa } e: 3 fa j, 3 e h a e a.

8 # 2 e } 3H t fe:

9 3 h 3Y 1z h 3 1z 1, tE 0 (1), 3 1z e E H 6 t: 3 2 } e :

10 3 3H, 3 e h fe.

11 # 2 e } 3H Hz ez :

12 3 3H Hz, 3 e h 3j 2 H.

13 # 2 e } H h 31 fwj:

14 3 h 3Y hz h 3 1z y, 4z 1z n: 3 2 } :

15 3 H h 31 fwj, 3 e h fH, 2 3e, 1.

13

1 # 1 3E h } 1 2 8 D: 3 E | D y mj hz .

2 # s y 31 t 2, t e a, 4z 3Y H: 3 A 3Y s 0 3 a.

3 # k1z G D 3 E e: E, 2 0 3 a 32, 3 e 3 1 h:

4 3 7 1z, 3 j A 3 e, 3 sw 1w:

5 w E, 2 0 1 3 1 h: 3 Y 3w2 h, w we G y E nA t e: 3 e a a }z 38 2 mj.

6 # 1 A 3 E y Y, 0: 9 1 , 3 w4 3w2 w w4 G 9z, a w2: 3 a 32, ty 32; 3 4 w2 2,

7 3 E : E, 2 0 e 3 1 h: 3 7 j A, e, 3 sw 1w, w we G y t 0 a E e S.

8 # 1z H D 3 E: , D, 9, 30 a 32, 1 3E a 3 a 2, 2 1 na az.

9 # y G 1 H: 3 1 a G 9 , s s , 3 H y 3S s e.

10 # az A, 3 e 0w y Y, 3 E Y: E, k1z y, 4 1 e w4 .

11 # a 4 H 8 2 S, 3 1 y 3 E 3Y: h 32 y 0 (e); # E G: .

12 # E H: 7 u5 1 0 E, j y y na, 3 2 A 3w2;

13 # E G D H: t , 0 , 1z:

14 t w2, 4 30 38 a, , 3 A 3 e e, 3 sw 1w : 3 , 36 4, 1.

15 # E H G D: 1 S , 3 1 8 0 0 t 0.

16 # E G D H: S y, y w2: 1 e D, 2 2 5. z H, w G D 0.

17 # E H G D: 2 4z E; 3A yz 0 E, a S.

18 # E 3Y G D: 2 E a 4 w2; 3 2 4 y.

19 # S H 0 t 0 3 e, 3 E a D {z s: H 3 A 3w2 s.

20 # h 3A a h h nS a E, 3 h G D a nS: H 3 A 3w2 s, 3 0 e 1 e.

21 # 2 Y G D k1z H 3 3w2. A H, w G D 4.

22 # E H e: e , w G 1.

23 # E 3Y A 3w2: D 1 a, 2 s t y a ez 3 e, 3 2 a a 1 , 3 2 6 1 a 7.

24 # 2 A h, 3 E 4z 3Y pH. # A nA, 3 c2 5 D:

25 3 A D 1 1 a, 2 3 3f0.

14

1 # 1 pH faf 3 1 Y faf t e mj, 3 0 h 8 1.

2 # h 3 nY Y 3 a e, 3 E: Y 1 faf t e mj, 3 7 1 5 Y.

3 # E 3Y ne 3w2 3 a 3w2: 3A e t a S 3 t j 1 2, w 2 4 s Y t e 3ew w; # E pH nY Y: 2 2 , w A 0 4 8 n1 1.

4 Ne 3w2 3 a 3w2 , w E t D 4, w tez 4 t mjz: 0 ez s mjz 6 }.

5 # 1 pH 3 ne 3w2 3 a 3w2 faf, 3 0 a faf: 3 E, 1 a 3Y.

6 # 1 2 D, 3 A 32 w 0 t 0, 3 0 s Y 3w2: 3 nY Y 3 a e, 4 2.

7 # 0 3 0 , 3 0 h 8 n1 pH.

8 # 1z e s 5, 3 1z 1 y 0, 3 E, 0 e 0 3 e:

9 3 38S 32 t 3w2 y 2, 3 3s 3h 3 kh: 3 0 nY Y 3 a e, 3 E 5, 3 k0: 3 5, w t 0 38S e e.

10 # 1 ne 3w2 , 3 2 pH aw 1 e j, w aw s 4:

11 3 h A sz 5 3w2, a Y 1z H, 3 h 1:

12 3 E 5 pH: a 7 a a, 3 ta E e j 1 3 s, a a 1z s 3 1z 1 ne:

13 0 E , 1 2 1z s 3 1z 1 3. # 0 3Y: 2 a E, 3 h 5.

14 # 0 5: t kyw k0 3h, 3 t w 3h a. # 0 az e j.

15 # h e e, 3 0 pH: 2 y 2, 3 a, e S 3 0 nA w2 ne: 32 0 a 2;

16 # az A pH 8 1 3 E: a 1 32 E 3 1 32 E, w az, 4 32 1 H j 1, 32 3w2 . # E 4 pH: E, nY Y 3 a e w2, 3 ;

17 # az 8 1 e j, s 5 1. # h e h, 3 4, w 2 3Y: 3 A H j 1.

18 # 0 3Y y a e h e ez 0: 2 a e; 3 2 A; # E 5 pH: h a 4 e, h az w2.

19 # E 2 D, 3 1 H, 3 32 aw 1z e, 3 S 6 4, 3 E 6 a. # z pH, 3 h 0 nA w2.

20 a pH 4 3a y, 4 h 31 t H 3w2.

15

1 # h e 6 a 1, 3 2 pH Y 2, h 0 t 0, 3 E: 1 e 0. # E 3Y ne 3S 1.

2 # E ne 3S, 0z: , w 1z 1 32 5, 3 ta 5 31 t H 1: e A 3S ez 3S 4; y 7 w 3S.

3 # E 3Y pH: 1 4 7 t mjz, w 2 1 2.

4 # 0 pH, 3 1 1, 3 S 2, 3 zA w4 w4, 3 0 31 Y Y A w4:

5 3 E a, 3 2 | 6 m: 3 2 6 t e 3 a aw h 3 a 3 az.

6 # 0 31: 2 2 ; # 0: pH s ffe, w S Y 3w2 3 E 5 31 t H 3w2. # 0 31 3 0 5 3 0 nA 3S ne.

7 # E 5 pH: 3 1 2 aw 4, 0, te E 31 y a 2, 3 e j.

8 # 2 4 0 e e: 3 1, 3 1z e e a 3a.

9 # 30 mjz, 3 1z y, 3 zz J.

10 # E 5 s y y: 2 0 2; # 0 31: za pH 0 3 1 3Y, 2 a.

11 # 0 2 hz e t y e a 3a 3 0 pH: , w a mjz; 3 y 1 32 a; # E 5 pH: 2 1, aw 1 5.

12 # 0 3Y: za E 0 3 a S y 3ew. # E 5 pH: 1z , e E 2.

13 # 0 3Y, 0: 2, 0w y s S 3 1 S y 4, e 1 E. # za 32 A 0 3 30 32 t a w2.

14 # 0 1 e: 31 1 3 0 1 3Y. # 1 2 D, 3 h z h 3w2 w 3e, 3A ez ne: 3 1z 3w2 t Y 3w2:

15 3 e e, 3 E y 2, 3 S 5: 3 32 4 hz e.

16 # E pH: e sz 1 5, w e 31 hz e.

17 # h 3A A 0z, 3 e e t 2 S: 3 E 0 3e e.

18 # A w2, 3 2 D, 3 E: 2 l1 32 y A w2 e 1 E, 3 7 a a, 3 Y y w.

19 # e G e, 3 3h 38 S A, 3 2: 3 1z y 3w2, 3 E: w2 a az 4z 4 30 aw, 4 4 e, a E w2.

20 # 2 } 6 mjz az .

16

1 # 4 pH a, 3 1 aw Y 1 3 1 e.

2 # azw, 0: 1 pH w. # 0 3 0 3Y 2 0 a a, 3 1z 2 0, 0: 0 a , 3 e 32.

3 # A pH y: 3 A y, 3 1 1 a a n s, 3 8S w4z 0, 3 2 | a , 3 E | e 2, 8 e H, 3 2 5 aw.

4 # h e, 3 2 Y t e w1: 4z 4 j.

5 # 0 e 31 3 0 4: 2 32, 3 1, e 4 3w2 1z, 3 1 0 32, 3 s 32, w 1 32: 3 2 1 j hz 3 2 ew.

6 # E j pH: 2 7, e S (aw) 1z, 3 1 sz 3 1z;

7 # E 4 pH: s S 2 za h , 3 3Y, 3 y w 31 t B.

8 # 0 4 t 31 e z1 0 , 3 zA 32 4:

9 3 a 3Y s a. # E 3Y: 31 S, pH. # 0 z6, 2 0 a 3e, 3A 0z 3Y : 3 z 3w2.

10 # E j pH: E, 1 32 S, 0z Y: 7 u5 2, 1 sz;

11 # E e: s s S 0, 4 , 3 3Y, 3 y w 31 t B.

12 # S j H 3 zA 32 4, 3 E 3Y: 31 S, pH. a s a. # 0 | t Y 1 1.

13 # E j pH: a 7 a S 32 3 0 Y: 2 u5, 1 sz; # E 4: e e 1 2 S ze 3 e 0 , 3 y e w 31 t B.

14 # 2 j 32 1, 3 h A y 3Y, S j e 1 2 3w2 3 E ze 3 E 0 , 3 E: 31 S, pH. # Y t A w2 3 30 0 e 38 2, 3 z 3w2.

15 # E Y j: aw 0, 1 S, 3 e E 0; E, e 1 32 S, 3 32 , e S 1z.

16 # h 3A 2 3Y 2 1 6, 3 2 32, 3 30 a ez.

17 # 4 E e E, 3 E e: h Y 2, w we 4 D t 0 a S: u5 jz, ty t 2 S, 3 3Y, 3 y 2 .

18 # 1 j, w 4 E e E, A 3 A 31, 0: h 3E 31, w 2 E e E. # 0 e 2 31, 3 0 2 a 1.

19 # 2 j pH 1: 3 A A, 3 E e 1 2 3w2: 3 A sz, 3 t2 3w2 t w2.

20 # E j: 31 S, pH. # 1z t A w2 3 E: 3h 3 e, 3 zyz. # , w D t2 t w2.

21 # 32 31, 3 30 3Y , 3 0 32 a, 3 a 32 { Bz: 3 s S a 1.

22 # a 2 2 3w2 2 e.

23 # 31 az e e 1 H 0 Y 3 1z, 3 0: E 0 a y az pH A a.

24 # 1 32 1, 3 1 0 2, w : E 0 a y az A a, 1 e a, 3 4 0 a.

25 # h 3A A e 4, 3 0: 1 pH 38 0 1w, 3 3a 8 a. # a pH 38 0 1w, 3 3a 8 1: 3 a 32, 3 a 32 Y w2.

26 # E pH 4 a 32 y: a E, zY 2, 1 0 e e 4, 3 yz 1. $ 2 aw.

27 0 s 0 e 3 e, 3 aw 2 31: 0 0 e hz e 3 e, s a pH.

28 # A pH D 3 E: wJ D, D 1, z1 z 7, 3 1 z 3E 31, 9, a e 31 A w4 mjw.

29 # n8S pH 1z, 1 a s e, 3 ez 1, S 31 0 0, j .

30 # E pH: A S 31. # 1z , 3 E a 3 1 5 e: 3 h e, 5 2 pH e e, 0 e 5 2 e.

31 # 0 az 3w2 3 e 0 nA 3w2, 3 s 32: 3 0, 3 0 32 Y 2 3 Y 3f0 0 Hz nA 3w2. # e 2 } az. (# A pH 3a h 3a, 3 2 t 3ew e H e A, 3 E 3 }z.)

17

1 # h y t 2 3e, 3 4z 3Y j:

2 3 E a e: hz 3 2 ew 5 a 2, 3 a S 32 3 0 32 2: E, 2 2, s 5. # E a 3w2: e h 0 D.

3 # tE hz 3 2 ew a e. # E a 3w2: za z1 2 D t 2 S, h Y 1 (j) 3az 3 s, 3 7 ta 5 .

4 # tE 2 a e. # S a 3w2 ew 3 E 5 , 3 2 0 (j) 3az 3 s: 3 h Y j.

5 # 0 j 3Y 0 9. # 2 3y [e.: 3wj, e.: a.] 3 fj [w]: 3 0 y 31 t H 1, 3 h 3Y e.

6 6z 6 s S }: j y, 4 a 1zz 8 n1 3w2, s.

7 # h 4 t fe y 3 t 0 e y, 3 e vj, 3 a aw:

8 3 0 e y t a fe y a, 3 s : 3 1 2 3e 3 a 0 j, 4 1 y 0.

9 # E 3Y j: ty 4; # E 3Y vj: 4 t fe y, 3 3Y a, 3 s .

10 # E 3Y j: 2 0 3 y 2 ne 3 e, 3 a ew ez 0 3 0 6, 3 E .

11 # 0 vj, 3 A a y. # h 4 3Y w 31 t H 3w2.

12 # 0 j y vj, 3 h 3Y 4 e, 3 s Y j.

13 # E j: 7 , w l1 D, w h vj e.

18

1 6z 6 s S }: 3 6z 6 ez a 3a z 1z, w E 3Y j e H }.

2 # a h aw t 0w 1 s e t a S, y 6 t 2 3 3f0, s e 3 3 5, 3 0 6: 31 3 3 e. # 0 2 3e, 0 j, 3 a aw Y j.

3 # j a a 4 vj, 3 1z aw, 3 0 3Y: 2 S E w; 3 2 1 e; 3 2 ;

4 # E 5: 1 3 1 2 j, 3 S S, 3 h 3Y e.

5 # 0 3Y: 2 u5 G, 3 , 1z y a, 2 4.

6 # E 5 e: 31 1: 8 D y a, 4.

7 # 30 s y 3 0 j: 3 1 j y e, s a h Hz, 3 e, 3 az, 32 sz E 2, 3zyz H: E e s t Hz, 3 3s E j .

8 # 0 s e a e 2 3 3f0 3 0 a e: 2 2 E;

9 # : a, 3 h S, E 1 e, 3 E, A w2, 3 2 1: 1z 32 3 1 4 e:

10 3 3A 1, 1 1 yz a, S a: w E 5 G y az, e y e 4 2.

11 # 0z ty t e a, t 2 3 3f0, e H e s ny ez,

12 3 0 3 1z fj y: w2 a ez 2 0 a 3 w2 E: E 2 fj.

13 # 0 ty 0 3e 3 0 0 j.

14 # ta s e 1 s e j 3 0 a e: , w 4 Y e 3y 3 fj, 3 3az 3 s; 3 7 , 2 E.

15 # 1z aw 3 0 0 4 vj, 0 j, 3 1 32 1.

16 # e H e s ny ez w2, s e a, 5 t H a.

17 # 0 s e 1 s e: 3 e aw s 3az, 3 3y 3 fj, 3 s: e s e a, 3 e H e s ny 0:

18 3 j 0 0 j 3 s 3y 3 fj, 3 s 3 3az. # E 6 e: 2 2 E;

19 # 3Y: 2, 2 y 2 A 3 2 a, 3 y a ne 3 e: 3A 4 h Y 31w y 0, e h Y e 3 0 3 0 };

20 # A e e, 3 S 3y 3 fj, 3 3az 3 s, 3 1 j.

21 # 1z 3 t0, 3 1 8 0 3 za E 0.

22 1z 5 t 0 j, 3 E, j 3 y 5 1, 0 j h, a 3 0 h aw,

23 3 1 H aw: 3 1 h aw 1 3 j: 2 4 , w a 32;

24 # E j: w 3az E, 4 1, s, 3 A, 3 0: 3 2 3E; 3 2 E 0 : 2 e;

25 # 0 3Y h aw: hz 7 a 0 8 a, a 2 y 1 e, 3 1 y 2 3 y 0 w2.

26 # 30 h aw y 0. # 1 j, w 1 y a 3w2, 3 1z 0 0.

27 # h aw s, 36 2 j, 3 A, 4 s w2, 3 0 j, 1 a 3 a e, 3 31 5 A, 3 a 0 ne:

28 3 s 3sz, w e s t Hz, 3 E s 5 : 3 e (a h) 0 0 Hz: 3 1 a 3 1z e,

29 3 0 a 4z a, 4z a nA w2, 4 1z }: 3 s e 4z a j.

30 # a h aw 3az: wfa h H h j, 0 3 h 3w2 s 2 e a E ez 2:

31 3 a 3az, 4 2 j, 6, s s 0 9 H.

19

1 # h 6z 6 s S }: 3 h y vj h 2 3e, 3 S Y 0 t fe y:

2 3 z a 0 3w2, 3 t1 t w2 0 nA w2 fe y, 3 aw h c:

3 3 A y 3S 3 4 8 3S 0 e 3S, 1 5 3 2 a : 3 3w2 1, 3 0 ns: na E 32 0 nA w2:

4 3 1 32 ne n1 3 3h e 3w2, 3 A 32 e 3w2 ne n1, 3 h 1 2 6, 3 k0 3 1, 3 a aw.

5 # h e e, 3 8y y, 3 A 2. # E ne n1 s Y: 2 e E y , 3 e 0.

6 # 0, 3 k0 y 3 1. # E ne n1 y: 32 7 3 2, 3 a e E.

7 # A y 2: 3 y 32 e 3w2, 3 , 3 h aw.

8 # A aw s e 4. # E ne n1: 2 u5 e E , 3 y 0 1z e. # k0 3 1 .

9 # A y 4 a 3 0 3w2 3 3w2. # E 3Y e 3w2 ne n1: E, E 1z e e, y , 3 a e E, 3 8y w y a, 3 t1 e E.

10 # 30 y h, 3 A 3 t1: 3 1 a sw y, e 4 r1, 3 1 0 ns 2, 3 0 3w2 1.

11 # 0 y, 3 e 1z e w2: 3 E 1 Y: z2 u5, 1z a e y 3 y e.

12 # E Y 1 3w2: 1z a y, e t H }, e H.

13 # E Y: z2, y 31 t H 3 y H 32 a.

14 # y, 3 30, 3 a 5 0 18 H, 4 4 j:

15 3 1z aw 1 a H, 3 0 3 0 0 a: 3 y s 5 0 a.

16 # E, y a 3s w2 38 0z e, 3 e y t 2 3e, 3 0 a H: 3 y h .

17 # e 2, 1 y y 0 a, 3 E y a: aw 4 3 ty ze;

18 # E Y: ze 2 t fe y a a 2 3e, toy 4: 3 1 fe y, 3 3Y 0 0: 3 y sw S 0:

19 e 3 1 nsw a 4, 3 3 2 4, 3 n1 3 : H 6 y S e.

20 # E y a: 1 : 3 e a 0 , na 0 s.

21 # E 32 0 0, 3 E nsw 3w2: 3 h 0 , 3 k0 3 1.

22 #a 1z e 4, 3 E, y a h 0w 0 0 1 1, 3 y 1 0 a, 0: 32 y 4 1 0 0, a 32.

23 # 3h 6 y 1 0 3 E: 2, az, 1 A y Y A 1 3Y 0 0, 3 1 yz w2:

24 E, e S , 3 0 3w2: 3Y 5, 3 1 5, 3 1 5 4 a 8 n1 a: y Y 1 E yz w2.

25 # 30 y y 3w2. # S y 0 3w2 3 3E 5 6 0: 3 a 5 3 az 8 e 2 0 a , 3 t1 5, 3A h 1.

26 # 1 A y, 3 E e 0, 3 s y 3S, az.

27 # A y 3S y, 3 te 1 0 3 3h 2 y 0: 3 E, A 3w2 0 a e 0, 3 y 3S e.

28 # E e: a, 4. # tA 3Y, s A. # 2 5 nS, 3 A y 3 0 E.

29 # 1 0 0, 3 S 0, 3 S 0 2, 3 2 5 e 3S az e, 3 A | A }.

30 # h s 1z 0: h, 1 1 t E 3ez H } t 2 3z a E w2. # 1, 5 A, 0z: 1 0 Y }: h 2 Y; a a e 3 0.

20

1 # 30 2 h }, 3 az e 0 w 31 y, t a 3 j, 3 S a D Y,

2 3 a 8 e D A } 0 j 9, h hz e a n{z.

3 # h h , w 0 h } Y, 3 0 h }: 0, h 0 S;

4 # tA y vj, y 2 ez, 0z: H j 0 3 0 S a:

5 3 a S y H 3 0 S 0, 3 S 1, 3 0 2 1 3 a, 3 :

6 3 s 0 2 3 1 5, 3 a 5 z }, w 1 y }:

7 E, 2 2 h }, 1 0 3 .

8 # a 2 1 w 31 y, 0: t1 y e E, 3 1z y 0 0:

9 3 7 0 E, 4 1 H: h 2 e,

10 0w 0 z2 e t A }, 3 2 t hz, 3 hz t 2, s a 1 3s 2 j, 1 3Y Y e, 4 2 }.

11 # az 2 y } a, w 31 y 38 H 3s,

12 3 a A } e E ez j, 0: az 0 S hz a;

13 3 7 1 e 0, 5 2, H a, 3 1 5, 3 1 2 t }z. # 30 h y a a S H }.

14 # az h t H 1 2, 3h a H }.

15 # 0z h t H 0 e az 3 s hz e a n{z, y 2:

16 4 ez e H e 3a t j ny: j 2 a e a a 3 a.

17 # e } ez, H j, h hz e a ny: 2 j y 0.

18 # a, 3 0 f1, 3 1 G, 3 0 h }: 2 t a h a a h ; # E D: y a h 0.

19 # a h } y 3 1z 2.

20 # 3h s y } a j, 3 1z 1 y } a 2.

21 # 30 h jw 38 2, 3 31 } 0 e az hz e 2.

22 # 1z s y }, 3 1 1z a , 3 0z e e.

23 # 0 h } 3 az 8 D e, 3 1 D, 0: 1 3E 1 a H az a; # E D: h 6.

24 # 0 h } H e h.

25 # 30 h 1 5 t 2 e h, 3 31 3E t H } naz hz e 2: j 2 a ny.

26 # 0 2 h } 3 2 1, 3 0 f1, 3 az, 3 0 aw 8 D, 3 1z 0 e a e:

27 3 0 e ez 8 D, w aw H D G 6 w4,

28 3 e h 3a h Hz S 8 1 6z 6. # 1 h } D, 0: 1 h 3E a H az a, 32 a; # E D: h, y a 5 y az.

29 # a h } a w4 2.

30 # 0 h } H e e: 3 1z 2 w 31 3 31.

31 # 30 h 1 1 3 z0z 38 a, 3 a a j s, e 3 0 e, t 1 4 31 s f1, j 2 , w 1z e }.

32 # 0 h : a 8 a 3 e. # h } 0: 1 3 t0 5 t a 2. # 1 aw.

33 # 2 y } a t w2 3 0z a-fa: a } a t w2 t a 2.

34 # 0 1 2 ez hz e 3a t w2 }z, 3 a s zA: 3 j , w a 5 2.

35 # 2 D j 8 6 }: 3 31 h } t j 0 e az s hz 3 2 e: j 2 a ny.

36 # 1 h , w e y. # a h } j, e a a, 4 1 2:

37 3 1z a, 3 1z 2, 3 31 e a A.

38 # }z 3s a a a, k1 a h 38 a.

39 # 1z } a, 3 j A a } 1z e, w 0: a e a 8 a, 3 ez a.

40 # a h a 8 a, 0 h: 3 z j s, 3 E, h a a 2.

41 # y } 1z: 3 az y , 1 , w 1 5 2,

42 3 0 8 6 } y h, a 1 5, 3 5 38 H 3a 5 2:

43 3 a j, 3 a 32 t A 8 3w2 2 8 az, 3 1 32 a 1 2 0 0.

44 # 0 t j naz hz e, j 2 y 1.

45 # z a, 3 0 h a H: 3 a t 1 h } s w e s hz e, 3 a 8 4 a 3 31 t 1 hz e.

46 # h a t j 0 e az s hz e a ny, 2 j y 1.

47 # z a, 3 0 h a H e H e, 3 a H h c.

48 h } 1z H , 3 31 | ny t a , a 3 A, 3 E 4 z , 3 a zz 0 ne.

21

1 # h } sz , 0: y t a a j e S Y.

2 # 0 1 f1 3 aw e 8 G: 3 0 a 0, 3 az a e, 3 0:

3 y, D 9 }, h 1 e }, 4 t }z e 31;

4 # h z, 3 y 1, 3 1 aw na, 3 0 e ez, 3 0 h }:

5 2 h 0 t e } D; w 1 s s e D Y, 0: e .

6 # 1z h } j a e, 3 0: 3 e 31 ez t }z:

7 2 1 az a; 3 2 sz D a 5 t e a 2.

8 # 0: 2 31 t e }, 4 h D Y; # E, 31 1 0 t j a 0.

9 # s j, 3 E, s aw y t y j a.

10 # a aw 0 az hz e t H 1 3 5, 0: 31 3 3j yz j a ny 2 3 0:

11 3 E 1: s y 0 3 s Y, a 0 y, e: 6 1. # 1 aw.

12 # 0 t y j a h n1 , a 0 y: 3 0 | 0 H, 4 4 2 a.

13 # a e 0 3 0 H jw, 5 a H, 3 a 5 1.

14 # 1z j H } 2 ez, 3 a 5 h } 2, 1 1 t e j a: 3 0 h 5 aw.

15 # 1 1z j, w 2 D 3e }.

16 # 0 B 0: 2 1 a a; w 1 t j A:

17 3 aw y t j, 1 ez t }z;

18 3 2 0 a 5 e t e a, w sz h }, 0: 0z s Y j.

19 # 0: E, a D H t j 6, 4 4 t f1z, 0 0 2 s t f1z me, 3 t 4 H.

20 # H , 0: 31 3 s a,

21 3 , 3 E, 3A 3h 1 y H za 1, 3h 38 aw 3 1 y Y t e H, 3 31 e j:

22 3 y 3A 1 n2 4 32 az 4 1z a, 3 e 5: 1 a 4, w S y 2 S : e 2 a 3E 5 w e, 1.

23 # 1 aw h , 3 s 2 Y Y t s, 1: 3 t0 3 1z E, 3 a a 3 1z 1.

24 # t0 ty h } 2 ez, y ez E 3 0 0: 3 3h ty y E. # 6z 6 s S }: y 4 0 8 n1 3w2, s.

e 1 j a: 4 a 77.